Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 30.09.2021 r. tj. czwartek o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
7. Informacja z realizacji budżetu za I półrocze 2021 roku.

8. Podjęcie uchwały w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce 2021-2035,
b) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2021 rok,
c) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Daleszyce i własność Lasów Państwowych Nadleśnictwa Daleszyce,
d) przekazania wniosku według właściwości.

9. Interpelacje.
10. Zapytania i sprawy różne.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Rafał Siwonia

Nowy wóz Ochotniczej Straży Pożarnej ze Smykowa – średni samochód ratowniczo-gaśniczy – został oficjalnie poświęcony i przekazany druhom. Wóz został symbolicznie nazwany imieniem Roman. – Tym gestem chcemy upamiętnić jednego z założycieli OSP w Smykowie, który zmarł tuż przed przekazaniem wozu do jednostki. Druh Romuald Mochocki został w 2019-tym roku wyróżniony przez wojewódzki zarząd OSP za swoją długoletnią pracę i służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Zawsze zależało mu na tym, by „jego” jednostka się rozwijała – mówił burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz Meresiński.

Wóz poświęcony i „ochrzczony”

Uroczystość poświęcenia wozu odbyła się 19 września. Rozpoczęła ją msza święta w kościele św. Rozalii w Skorzeszycach, po której strażacy zebrali się w siedzibie OSP w Smykowie. Po ceremonii poświęcenia symbolicznie wybrano „matkę chrzestną” i opiekuna nowego wozu, którymi zostali: Joanna Witkowska, sołtys Smykowa oraz Dariusz Meresiński,  Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce. Formalnego przekazania samochodu dokonał burmistrz w asyście wiceminister Anny Krupki, senatora Krzysztofa Słonia, sołtys Joanny Witkowskiej oraz Komendanta Miejskiego PSP w Kielcach, starszego brygadiera Sławomira Karwata.

- W imieniu całej naszej jednostki OSP składam gorące podziękowanie za przydzielony samochód, podnoszący zdolność operacyjną naszej jednostki. Równocześnie zapewniam wszystkich, że będziemy się starać aby ten samochód był zawsze sprawny i należycie konserwowany – podkreślił prezes OSP w Smykowie, dh Kazimierz Maciejski.

Wiceminister Anna Krupka oraz senator Krzysztof Słoń gratulowali jednostce ze Smykowa wzmocnienia taboru nowym wozem, co było możliwe dzięki dobrej współpracy na różnych szczeblach. Przypomnijmy, pieniądze na zakup wozu Iveco Eurocargo zostały pozyskane ze środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, budżetu gminy Daleszyce i Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Wzorowi strażacy odznaczeni

Ważnym elementem obchodów było wręczenie przez Ireneusza Żaka, prezesa Powiatowego Związku OSP RP w Kielcach, odznaczeń dla zasłużonych druhów. Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP nadało odznakę „Wzorowy strażak” dla druha Grzegorza Zielonki oraz druha Damiana Kaweckiego, natomiast srebrny medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” dla druha Leszka Ozgi.

Uroczystości uświetniła również obecność nowo wybranego prezesa Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Daleszycach, Dominika Zarębskiego oraz komendanta gminnego związku Szczepana Furmanka, radnej Rady Powiatu Kieleckiego Anny Kosmali, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Daleszycach Rafała Siwoni i radnego Dariusza Dzięcioła.

18 września w daleszyckiej strażnicy odbyło się walne zebranie Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Daleszycach. Na zebraniu dokonano wyboru do prezydium zarządu, który będzie pełnił swoją funkcję przez kolejne pięć lat. Na jego czele stanął druh Dominik Zarębski, zastępując druha Mariana Piątka. Podczas zebrania strażacy podjęli też uchwałę o nadaniu tytułu Członka Honorowego Jednostek OSP z terenu gminy Daleszyce dla burmistrza Dariusza Meresińskiego.

Do nowego prezydium Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Daleszycach wybrani zostali:
Prezes - Dominik Zarębski
I vice prezes - Norbert Wojciechowski
II vice prezes - Kamil Smelcerz
Komendant - Szczepan Furmanek
Sekretarz - Maciej Mochocki
Skarbnik - Kazimierz Kozieł
Członek - Łukasz Barchan

W walnym zebraniu uczestniczyli też między innymi: Mirosław Pawlak, prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Tomasz Pleban, wicestarosta kielecki oraz Anna Kosmala, radna Rady Powiatu Kieleckiego oraz wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Daleszycach Beata Powałkiewicz.

Zimna niedziela nie zniechęciła mieszkańców Marzysza do wspólnej zabawy i pielęgnowania lokalnych tradycji: 19 września odbył się pierwszy Festiwal Marzyskiego Dziedzictwa. Była regionalna kuchnia, rękodzieło, występy zespołów ludowych, a nawet „wybuchowe” atrakcje od Związku Strzelec. Festiwal był finałem Kuźni Tradycji – projektu, w ramach którego Towarzystwo Przyjaciół Marzysza przybliżało mieszkańcom dzieje ich „małej ojczyzny”. - Tak wiele się tutaj ostatnio dzieje,  czuć dobrą energię i życzliwość; gratuluję organizatorom ciekawych inicjatyw - podkreślał burmistrz Dariusz Meresiński.

Kuźnia Tradycji miała na celu upowszechnianie lokalnego dziedzictwa – tak kulturalnego i historycznego, jak i naturalnego. W jej ramach organizowany był m.in. harcerski piknik historyczny z grą terenową „Okruchy Marzyskiej Historii” i konkurs fotograficzny „Odkryj dziedzictwo - przyroda w migawce”, a z ciekawostkami na temat Marzysza można się było zapoznać także podczas Festiwalu. - Ukazywanie bogactwa każdego sołectwa jest ważne dla mieszkańców, ale też dla całej gminy, bo przyczynia się do budowania naszej wspólnoty – dodał burmistrz. Wśród zaproszonych gości na festynie obecna była także Anna Kosmala, radna Rady Powiatu Kieleckiego, przewodniczący Rady Miejskiej Rafał Siwonia, radny Rady Miejskiej w Daleszycach Sławomir Jamioł, sołtys Marzysza Bożeny Kołodziejczyk, sekretarz Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach Piotr Ferens oraz kierownik Wydziału Oświaty Joanna Jamróz.

Zabawę integracyjną dla mieszkańców otworzyli uczniowie punktu przedszkolnego i szkoły podstawowej w Marzyszu, którzy przedstawili barwny program artystyczny. Na scenie wystąpiły także członkinie Zespołu Śpiewaczego Marzyszanki i Zespołu Pieśni Ludowej z Marzysza oraz Męski Zespół Śpiewaczy "Kumotry". Wśród przygotowanych atrakcji nie brakło ulubionej przez najmłodszych dmuchanej zjeżdżalni, zabawy z animatorami oraz słodkich smakołyków. Krótki quiz o historii gminy zaproponował sekretarz Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Daleszyckiej, Stanisław Golmento, a o „mocne wrażenia” zadbał Związek „Strzelec”, który przygotował pokazy wojskowe.

Organizatorem Festiwalu było Towarzystwo Przyjaciół Marzysza.