logotyp seniorzy

W związku z zakończeniem przez Gminę Daleszyce (Partnera Projektu) realizacji projektu pn. „Razem z seniorami”, informujemy, iż zachowanie trwałości, tj. przez 21 miesięcy, następować będzie w całym okresie poprzez zapewnienie 80 miejsc świadczenia usług opiekuńczych w ramach działalności Klubów Seniora.

W związku powyższym, Gmina Daleszyce ogłasza, iż prowadzi otwarty nabór do  Klubów Seniora w następujących miejscowościach oraz liczbie dostępnych miejsc: Brzechów - 15 miejsc, Niestachów - 15 miejsc, Mójcza - 15 osób, Marzysz - 15 osób, Słopiec - 20 osób. Łącznie, Gmina dysponuje 80 miejscami dla osób starszych.

Szczegółowe informacje oraz zasady uczestnictwa zostały określone w Regulaminie Klubu Seniora, stanowiącym załącznik nr 1.

Załącznik nr 1.

logaEU

Gmina Daleszyce, jako beneficjent projektu, współfinansowanego w ramach działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T   i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, pn. „Bezpieczna droga do szkoły – poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Daleszyce”

logotypy centrum przesiadkowe

IV Oś priorytetowa - Dziedzictwo naturalne i kulturowe

Działanie 4.3 - Gospodarka wodno-ściekowa

Tytuł projektu: "Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Aglomeracji Marzysz, Gmina Daleszyce"

Nr umowy o dofinansowanie: RPSW.04.03.00-26-0048/16-00

Wartość projektu ogółem: 3 139 714,20 zł

Wydatki kwalifikowalne: 2 071 926,56 zł

Dofinansowanie UE: 1 657 541,25 zł

Wkład własny: 1 482 172,95 zł

1. Umowa na rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej podpisana

2. Nasze porządki w gospodarce wodno-kanalizacyjnej przynoszą efekty: znikają kolejne „białe plamy” na mapie gminy Daleszyce

logotypy centrum przesiadkowe

III Oś priorytetowa - Efektywna i zielona energia

Działanie 3.3 - Poprawa efektywności energetycznej
w sektorze publicznym i mieszkaniowym

Tytuł projektu: "EkoUrząd – termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce z wykorzystaniem OZE jako element poprawy efektywności energetycznej"

Nr umowy o dofinansowanie: RPSW.03.03.00-26-0091/17-00

Wartość projektu ogółem: 4 244 520,70 zł

Wydatki kwalifikowalne: 1 434 745,00 zł

Dofinansowanie UE: 1 147 796,00 zł

Wkład własny: 3 096 724,70 zł

  1. Remont urzędu dofinansowany
  2. „Eko-Urząd” coraz bliżej

logo projekt szczecno

Gmina Daleszyce jest beneficjentem projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej przy OSP w Szczecnie”, którego całkowity koszt zgodnie z umową wynosi 1 147 250,00 zł. Celem operacji jest stworzenie warunków dla pobudzenia aktywności, integracji i zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców Szczecna oraz sąsiednich miejscowości poprzez rozbudowę i przebudowę świetlicy wiejskiej przy OPS jako rozwój rekreacji, turystyki, pielęgnowania tradycji i zwyczajów. Inwestycja realizowana jest w dwóch etapach: pierwszy do końca 2022 roku, a drugi do 30.06.2023 r.

Dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 499 999 zł.

Więcej informacji o realizacji projektu znajdziesz pod poniższymi linkami.

https://daleszyce.pl/index.php/start/aktualnosci/810-odnowimy-swietlice-w-szczecnie

https://daleszyce.pl/index.php/start/aktualnosci/1178-swietlica-jak-nowa-postepy-w-szczecnie-2

loga efs

Gmina Daleszyce zaprasza seniorów z Brzechowa, Niestachowa, Marzysza, Słopca i Mójczy na spotkania rekrutacyjne dotyczące otwarcia nowych klubów seniora na terenie naszej gminy.

Spotkania odbędą się w szkołach podstawowych:

22 listopada w Brzechowie o godz. 16-tej i w Niestachowie o godz. 18-tej; 

24 listopada w Marzyszu o godz. 16-tej i w Słopcu o godz. 18-tej;

25 listopada w Mójczy o godz. 15:30.

Na spotkania zaprasza burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz Meresiński, Anna Kosmala - prezes Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich, które wraz z gminą Daleszyce realizuje projekt „Razem z Seniorami” oraz kierownik projektu Renata Miszczuk.

Projekt jest skierowany do osób powyżej 60 roku życia.

W nowo powstających klubach seniora przewidziane są działania z zakresu doradztwa medycznego i programy edukacyjne służące aktywizacji osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych (warsztaty artystyczne, kulinarne, zajęcia ruchowe, wycieczki krajoznawcze, spotkania integracyjne).