Szanowni Państwo,

Informujemy, że konsultacje społeczne w sprawie „Budowy wschodniej obwodnicy Kielc” zostały wydłużone o dodatkowe 7 dni tj. do dnia 5 grudnia 2023r.

W dalszym ciągu zachęcamy mieszkańców do szczegółowego zapoznania się z propozycją rozwiązań oraz o zgłaszanie uwag pisemnie do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce lub pocztą elektroniczną na skrzynkę: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Wszystkie uwagi można również składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach, które następnie zostaną w Państwa imieniu przekazane do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

Informujemy, że zgodnie z zawiadomieniem oraz zatwierdzonym projektem organizacji ruchu firma PRI FART Sp. z o.o. wykonująca zadanie pod nazwą "Remont drogi powiatowej o nr 1319T na odcinku Daleszyce - Brzechów" ogłasza, że zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu.

Projekt zakłada połówkowe zajęcie jezdni – ruch pojazdów sterowany będzie sygnalizacją świetlną oraz ręcznie.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Szanowni Państwo,

Trwają konsultacje społeczne w sprawie „Budowy wschodniej obwodnicy Kielc”. W związku z bardzo dużym zainteresowaniem tą inwestycją, Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach w dniu 22 listopada 2023 r. wystosował pismo do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, który jest inwestorem z prośbą o przedłużenie konsultacji społecznych o dodatkowe 14 dni tj. do dnia 12 grudnia 2023 r.

Zachęcamy mieszkańców do szczegółowego zapoznania się z propozycją rozwiązań oraz o zgłaszanie uwag pisemnie do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce lub pocztą elektroniczną na skrzynkę: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wszystkie uwagi można również składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach, które następnie zostaną w Państwa imieniu przekazane do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

Poinformujemy Państwa o decyzji w sprawie przedłużenia terminu konsultacji po otrzymaniu odpowiedzi ze strony ŚZDW w Kielcach.

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 30.11.2023 r. tj. czwartek o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach w trybie stacjonarnym.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2023-2035,
b) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2023 rok,
c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
d) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2024 rok,
e) zmiany uchwały Nr LXXX/685/2023 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kieleckiemu,
f) pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
g) ustalenia dopłat dla taryfowych odbiorców usług za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Daleszyce,
h) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
i) zmieniająca Uchwałę Nr LXXII/622/2023 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Daleszyce,
j) przyjęcia Programu współpracy gminy Daleszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024,
k) przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego”,
l) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi, dziennymi opiekunami, podmiotami zatrudniającymi dziennego opiekuna oraz osobami fizycznymi prowadzącymi działalność na własny rachunek i świadczącymi usługi jako dzienny opiekun,
m) nabycia przez Gminę Daleszyce nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Suków.

8. Zapytania i interpelacje Radnych.
9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
10. Wolne wnioski i oświadczenia.
11. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Rafał Siwonia

80 strażaków ratowników z terenu Miasta i Gminy Daleszyce uczestniczyło w gminnych ćwiczeniach jednostek OSP z zakresu gaszenia pożarów, a także udzielania pomocy ofiarom wypadków komunikacyjnych. Do zajęć praktycznych na terenie ośrodka MONAR w Komórkach oraz firmy TES w Niwach, przystąpili strażacy z wszystkich ośmiu jednostek działających w naszej gminie. 

Ćwiczenia były podzielone na cztery epizody. W pierwszym z nich strażacy mieli za zadanie ugaszenie improwizowanego pożaru w kotłowni budynku ośrodka MONAR w Komórkach, a także odnalezienie i udzielenie pierwszej pomocy osobie poszkodowanej. Miejscem pozostałych ćwiczeń było sołectwo Niwy. Druhowie szkolili swoje umiejętności udzielając pomocy osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym, gdzie musieli użyć narzędzi hydraulicznych do rozcięcia wraku pojazdu. Następnie na terenie firmy TES musieli sobie poradzić z pożarem zewnętrznym jednego z magazynów, a także pożarem w hali produkcyjnej.

Ćwiczenia z zaciekawieniem obserwował burmistrz Dariusz Meresiński. –  Jestem pod ogromnym wrażeniem sprawności  i umiejętności naszych druhów. Doskonale sobie poradzili z dość trudnymi zadaniami. To obrazuje, że posiadane przez nich umiejętności i sprzęt dają nam wszystkim gwarancję bezpieczeństwa. Dziękuję wszystkim strażakom za udział i wszystkim osobom zaangażowanym w organizację ćwiczeń –  podsumował Burmistrz.

Działaniami strażaków kierował Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Daleszycach Dominik Zarębski, a nad sprawnym przebiegiem ćwiczeń czuwał Kamil Smelcerz, zastępca Komendanta Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Daleszycach.

Po ćwiczeniach strażacy posilili się kiełbaską z ogniska oraz pysznym żurkiem.

Był Marsz Mendelssohna, upominki, morze kwiatów i moc życzeń – tak właśnie 34 pary z terenu Miasta i Gminy Daleszyce świętowały w tym roku srebrne gody. Uroczyste spotkanie par małżeńskich obchodzących jubileusz 25-lecia pożycia małżeńskiego odbyło się 18 listopada w samym sercu miasta. Wydarzenie to świadczy o sile, lojalności i miłości, jaką dostojni jubilaci wzajemnie się obdarowywali przez te wszystkie lata spędzone razem.

Każda z par została uhonorowana symbolicznymi upominkami i różami, które od dawna są uniwersalnym symbolem miłości i trwałości. Wręczenie kwiatów i prezentów odbyło się w uroczystej atmosferze, z udziałem burmistrza Dariusza Meresińskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej w Daleszycach Rafała Siwoni oraz radnej powiatu kieleckiego Anny Kosmali. Burmistrz Dariusz Meresiński w swoim przemówieniu podkreślił znaczenie świętowania takich rocznic. - To nie tylko okazja do świętowania, ale też przypomnienie o ważności dbania o związki i wspierania siebie nawzajem – mówił burmistrz Dariusz Meresiński, jego słowa wywołały wzruszenie i uśmiechy wśród obecnych.

Tort, szampan i tradycyjne „Sto lat!”

Jak na tak podniosłą chwilę przystało, nie zabrakło pysznego tortu, staropolskiego „Sto lat!” i oczywiście symbolicznej lampki szampana. - Kwartał wieku razem to wspaniały czas, pełen wspólnych chwil, radości, a czasami i wyzwań, które razem przezwyciężyliście, budując silną i trwałą więź. Wasza wspólna droga jest dowodem na to, że miłość, szacunek i wzajemne wsparcie to fundamenty, na których można zbudować trwały związek. W tym wyjątkowym dniu pragnę życzyć dalszych lat pełnych miłości, wzajemnego zrozumienia i wspólnego szczęścia. Niech każdy kolejny rok będzie dla Was źródłem nowych, pięknych wspomnień, a Wasze doświadczenia będą inspiracją dla innych par, dążących do budowania harmonijnego życia małżeńskiego. Niech radość z dnia ślubu pozostaje z Wami na zawsze, przypominając o tym, jak ważne jest celebrowanie każdego dnia spędzonego razem. Wierzę, że przed Wami jeszcze wiele wspaniałych chwil, które będziecie mogli razem przeżywać – powiedział burmistrz Dariusz Meresiński.

Do tych pięknych życzeń przyłączył się  także przewodniczący Rady Miejskiej w Daleszycach Rafał Siwonia, a radna powiatu kieleckiego Anna Kosmala podkreśliła, że obchodzące jubileusz pary są wzorem do naśladowania. Słowa te były wyrazem uznania dla trwałości i siły związków, które przetrwały próbę czasu.

Będą sprawdzać obecność świętujących par za 25 lat

Spotkanie miało również wymiar integracyjny. Burmistrz Dariusz Meresiński, przed laty inicjator tego wydarzenia, podkreślił, jak ważne są takie momenty dla lokalnej społeczności. - To doskonała okazja do świętowania, wspólnych rozmów, wymiany doświadczeń, ale też integracji. Zdarza się nawet, że podczas organizowanych przez nas jubileuszy znajomi spotykają po wielu latach i odnawiają swoje przyjaźnie. To pokazuje nam, że warto świętować nie tylko 50-lecie pożycia małżeńskiego, ale też 25-lecie – mówił burmistrz, który z humorem zaznaczył, że sprawdzi obecność wszystkich par za kolejne 25 lat, kiedy to będą świętować „Złote Gody".

Prawdziwa miłość potrafi przetrwać próbę czasu

Po oficjalnej części rozpoczęła się wspólna zabawa. Ciepły poczęstunek i muzyka stworzyły idealne warunki do długich rozmów i wspomnień. Wiele par podzieliło się swoimi historiami na temat życia małżeńskiego, próbując odpowiedzieć na pytanie, czy istnieje "złoty środek" do wspólnego przeżycia razem tylu lat. – Trzeba być wyrozumiałym, słuchać się nawzajem, uzupełniać i umieć sobie wybaczać – mówili Jolanta i Mariusz Stemplewscy. Justyna i Adam Hejsik podkreślali, że w związku ważna jest cierpliwość i umiejętność ustępowania drugiej osobie, a najważniejsza w tym wszystkim jest szczera miłość. Hanna i Paweł Zielińscy stwierdzili, że nie ma jednej uniwersalnej recepty. - Jeśli para jest dobrze dobrana, przetrwa wszystkie przeciwności – zgodnie podkreślali, a Monika i Janusz Gołuch zaznaczyli, że szukanie w partnerze dobrych cech i nie doszukiwanie się wad, z pewnością jest pomocne w budowaniu trwałego związku.

Podczas wydarzenia atmosfera była pełna emocji, wzruszeń i wspólnych wspomnień, ale też znakomitej zabawy. Trzeba przyznać, że ten dzień był wyrazem szacunku i uznania dla tych, którzy udowodnili, że prawdziwa miłość potrafi przetrwać próbę czasu. Świętowanie 25-lecia małżeństwa to nie tylko okazja do radości, ale i moment refleksji nad wspólnie przebytą drogą. To także inspiracja dla młodszych pokoleń, pokazująca wartość trwałości i zaangażowania w budowaniu silnych relacji.

Agnieszka Olech