Aktualne stawki opłat za wodę, ścieki i odbiór odpadów na rok 2024

Informujemy, że od 1 stycznia 2024 roku obowiązują następujące stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Daleszyce

Opłata za odbiór odpadów komunalnych

1. Nieruchomości zamieszkałe:

- 20,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego na terenie  Miasta i Gminy Daleszyce jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

- 17,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego na terenie  Miasta i Gminy Daleszyce jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny i jest na nieruchomości kompostownik w którym są kompostowane odpady ulegające biodegradacji,

- 40,00 zł miesięczna podwyższona stawka od jednego mieszkańca zamieszkującego na terenie nieruchomości Miasta i Gminy Daleszyce w przypadku, gdy właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

2. Od domku letniskowego na  nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej  na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – za rok, bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości:

- 200,00 zł ryczałtowa roczna stawka opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od domku letniskowego na  nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej  na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

- 540,00 zł podwyższona ryczałtowa roczna stawka opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od domku letniskowego na  nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej  na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

3. Terminy opłat:
I kwartał do 15 marca (za miesiące: styczeń, luty, marzec);

II kwartał do 15 maja (za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec);

III kwartał do 15 września (za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień);

IV kwartał do 15 listopada (za miesiące: październik, listopad, grudzień).

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w następujący sposób:
-  gotówką lub kartą w kasie Urzędu Miasta i Gminy,
- przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy, BS Daleszyce-Górno 93 8485 0009 0000 0130 2000 0096 z adnotacją w tytule przelewu „opłata śmieciowa" ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz adresu składającego deklarację
- u sołtysa.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na  nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej  na cele rekreacyjno-wypoczynkowe należy uiścić bez wezwania w terminie do dnia 15 maja danego roku. Natomiast jeżeli deklaracja zostanie złożona po upływie terminu płatności, opłatę należy uiścić do 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została złożona deklaracja.

W sprawie naliczania oraz zmian deklaracji dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prosimy o kontakt z panią Eweliną Miernik pokój nr 105 lub tel. 41/317-16-94 wew. 105.

Natomiast w sprawie regulowania bieżących i zaległych opłat, prosimy o kontakt z panią Anetą Kosakiewicz pokój nr 104 tel. 41/ 317-16-94 wew. 104.

 


Opłaty za wodę i ścieki od 8 marca 2024

Woda

Grupa 1

Zaopatrzenie w wodę indywidualnych gospodarstw domowych, placówek oświatowych publicznych i niepublicznych oraz ochotniczych straży pożarnych:

  • 4,36 zł brutto za każdy m3 dostarczonej wody z wodociągu gminnego
  • 2,80 zł brutto stawka opłaty abonamentowej za gotowość do świadczenia usług na odbiorcę w oparciu o wskazania wodomierza głównego na miesiąc

Grupa 2

Zaopatrzenie w wodę dla pozostałych grup odbiorców:

  • 4,36 zł brutto za każdy m3 dostarczonej wody
  • 7,78 zł brutto stawka opłaty abonamentowej za gotowość do świadczenia usług na odbiorcę w oparciu o wskazania wodomierza głównego na miesiąc.

Ścieki

Grupa 1

Ścieki odprowadzane do kanalizacji zbiorczej przez indywidualne gospodarstwa domowe, placówki oświatowe publiczne i niepubliczne oraz ochotniczą straż pożarną:

  • 11,30 zł brutto za każdy m3 ścieków odprowadzonych do kanalizacji

Grupa 2

Pozostali odbiorcy z terenu miasta i gminy Daleszyce nie uwzględnieni w grupie 1:

  • 15,08 zł brutto za każdy m3 dostarczonych ścieków do kanalizacji