W skład gminy wchodzi 18 sołectw.

Skład Rady Sołeckiej w Daleszycach:

- Paulina Kotyniewicz - Sołtys
- Małgorzata Wojciechowska - członek
- Paweł Powałkiewicz - członek
- Teresa Smołuch - członek
- Zbigniew Sarek - członek

Pobierz:

Statuty jednostek pomocniczych (sołectw)

Każde sołectwo, niezależnie czy ma radnego, musi posiadać swojego, ważnego przedstawiciela - Sołtysa.

Przyjęło się mówić, że Sołtys jest pierwszym urzędnikiem w terenie. Do jego zadań nie należy tylko zbieranie podatków ale szeroki wachlarz działań (czytaj poniżej).

Warto tutaj wspomnieć o bardzo szlachetnym wydarzeniu, którego bohaterami są właśnie sołtysi. Podczas organizowanego rokorocznie przez MGOK Daleszyce "Turnieju Sołectw Gminy Daleszyce" przeprowadzana jest równolegle akcja krwiodawstwa pn. „KREW DAREM ŻYCIA”.

soltysi2021

Jakie uprawnienia ma Sołtys? Poniżej krótki wyciąg ze Statutu sołectwa.

"...

1. Organem wykonawczym w Sołectwie jest Sołtys.  Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata, licząc od wyborów Sołtysa.

ZADANIA SOŁECTWA

  • 6

1.     Do zadań Sołectwa należy zapewnienie udziału mieszkańców w zaspokajaniu ich zbiorowych potrzeb.

2.     Zadaniem Sołectwa jest w szczególności:

1/  organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,

2/  tworzenie pomocy sąsiedzkiej,

3/ zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu sporów socjalno-bytowych, kulturowych, opieki zdrowotnej, sportu i wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania,

4/  wspomaganie organów Gminy w realizacji ich zadań określonych przepisami prawa.

  • 7

1.     Sołectwo decyduje w następujących sprawach:

1/ własności, użytkowania lub innych praw rzeczowych i majątkowych zwanych mieniem gminy, będącym w jego dyspozycji, powstałych w wyniku własnej działalności jego mieszkańców,

2/ wyboru jego organów wykonawczych,

3/  mienia komunalnego przekazanego przez Radę Gminy,

4/ przeznaczenia środków finansowych będących w jego dyspozycji, uzyskanych w wyniku działalności społecznej jego mieszkańców,

5/ czynów społecznych; gromadzenia środków na inwestycje infrastrukturalne.

2.     Sołectwo wyraża opinie we wszystkich istotnych dla interesów mieszkańców sprawach, a w szczególności:

1/     planu zagospodarowania przestrzennego Sołectwa i jego realizacji,

2/     projektów rozstrzygnięć organów Gminy w części dotyczącej Sołectwa,

3/     występuje do organów Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwianie przekracza jego możliwości.

..."

W skład gminy wchodzi 18 sołectw:

Lp.

Sołectwo

1

Borków

2

Brzechów

3

Cisów

4 Daleszyce
5

Danków-Wójtostwo

6

Komórki

7

Kranów

8

Marzysz

9

Mójcza

10

Niestachów

11

Niwy

12

Sieraków

13

Słopiec

14

Smyków

15

Suków

16

Szczecno

17

Trzemosna

18

Widełki