Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2024-2027

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2023 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Kielcach i Sądzie Okręgowym w Kielcach, Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach zwrócił się do Rady Miejskiej w Daleszycach z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:

  • Do Sądu Okręgowego w Kielcach – 2 ławników
  • Do Sądu Rejonowego w Kielcach – 3 ławników, w tym 2 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2023 roku.

Zgłoszenie, które wpłynęło do rady miejskiej po upływie terminu określonego w art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych lub niespełniające wymagań formalnych, o których mowa w art. 162 § 2-5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych i rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. poz. 693 oraz z 2022 r. poz. 2155), pozostawia się bez dalszego biegu. Termin do zgłoszenia kandydata nie podlega przywróceniu.

Ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, ze ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył 30 lat;

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5) nie przekroczył 70 lat;

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6) duchowni;

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8) funkcjonariusze Służby Więziennej;

9) radni gminy, powiatu i województwa.

Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na danym terenie.

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty (1-4), które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż
30 dni przed dniem zgłoszenia:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2023 roku.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór określił Minister Sprawiedliwości w rozporządzeniu z dnia 11 października 2022 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (rozporządzenie oraz wzór karty zgłoszenia do pobrania w formie załącznika). Wzór karty zgłoszenia jest również dostępny w pok. 307 Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce – Biuro Rady Miejskiej.

Wypełnione karty zgłoszeń należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach w pok. nr 307 (Biuro Rady Miejskiej), w godzinach pracy urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.

Uwaga:

Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Zgłoszenie kandydata, które wpłynęło do Rady Miejskiej po upływie terminu (30 czerwca 2023 r.), a także niespełniające wymogów formalnych określonych w ustawie i rozporządzeniu pozostawia się bez biegu. Termin do zgłoszenia kandydata nie podlega przywróceniu.

Do pobrania: Komplet dokumentów - Wybory ławników na kadencję 2024 –2027

Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego

Gmina Daleszyce otrzymała z budżetu państwa 43 731,20 zł wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Poznaj Polskę. Wkład własny na realizację przedsięwzięcia wynosi 18 357,80 zł, a koszt całkowity wykonania zadania to 62 089, zł.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne
i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienia procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Przedsięwzięcie pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

Przyznawane przez Ministra Edukacji i Nauki, w formie dotacji celowej, środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra w każdym roku realizacji przedsięwzięcia. Dofinansowanie do wycieczek w ramach przedsięwzięcia w roku 2023 otrzymały: Szkoła Podstawowa im. Generała Tadeusza Buka w Mójczy, Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Niestachowie, Szkoła Podstawowa im. płk. Mariana Sołtysiaka „Barabasza” w Daleszycach oraz Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Armii Krajowej Ziemi Kieleckiej w Sukowie.

Nazwa szkoły

Kwota dofinansowania wycieczki

Szkoła Podstawowa im. Generała Tadeusza Buka w Mójczy

4 968,00 zł

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Niestachowie

9 841,20 zł

Szkoła Podstawowa im. płk. Mariana Sołtysiaka „Barabasza”
w Daleszycach

8 922,00 zł

Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Armii Krajowej Ziemi Kieleckiej w Sukowie

20 000,00 zł

RAZEM

43 731,20 zł

poznaj polske770

Komunikat ZTM Kielce - komunikacja Boże Ciało 2023

Food-trucki po roku przerwy ponownie pojawią się na daleszyckim rynku. Ubiegłoroczny zlot, który był pierwszą tego typu imprezą w naszej gminie przyciągnął tłumy osób, które chciały spróbować pyszności z całego świata serwowanych przez ekipę Żarciowozów.

W tym roku oprócz świetnego jedzenia, będą czekać na Was również wyjątkowe atrakcje. W piątek (9 czerwca) daleszycki rynek zamieni się w salę kinową. Zawsze to My chodzimy do kina, tym razem będzie odwrotnie i kino przyjdzie do nas.

Sobotę (10 czerwca) rozpoczniemy od kolorowania Placu Staszica, a to za sprawą Holi Kolorowego Szaleństwa. Rzucane przez wszystkich proszki stworzą z rynku i ludzi jedną, wielką kolorową impresję. Następnie na scenie wystąpi NOWATOR, który zaśpiewa dla nas słoneczne hity. Zapewniamy, że każdego wprawią w świetny nastrój. Po koncercie zagra dla wszystkich DJ. Dyskoteka pod chmurką w ciepły czerwcowy wieczór - brzmi świetnie.

Niedziela ( 11 czerwca) to czas zarezerwowany dla naszych milusińskich. Występy artystyczne, animator i wiele atrakcji przygotowanych właśnie dla dzieci. Gminny Dzień Dziecka zapowiada się wyśmienicie.

Rezerwujcie terminy i widzimy się w Daleszycach. Zapewniamy, że będzie się działo. Dla dużego i małego, każdy znajdzie coś fajnego! :)