Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 31.08.2023 r. tj. czwartek o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach w trybie stacjonarnym.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
7. Informacja dyrektorów szkół oraz stowarzyszeń prowadzących szkoły o przygotowaniach do nowego roku szkolnego 2023/2024 i o współpracy z gminą.


8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2023-2035,
b) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2023 rok,
c) udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kieleckiemu,
d) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kieleckiemu,
e) zmiany uchwały Nr LXXII/615/2023 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kieleckiemu,
f) ustalenia regulaminu głosowania w wyborach na ławników do sądów powszechnych,
g) wprowadzenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich stanowiących mienie Gminy Daleszyce,
h) wprowadzenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych stanowiących mienie Gminy Daleszyce,
i) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznym przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Daleszyce,
j) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Daleszyce oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, mających siedzibę na obszarze Gminy Daleszyce,
k) trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Daleszycach,
l) zmiany Uchwały Nr LVIII/503/2022 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 31.03.2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2023,
m) odpłatnego nabycia przez Gminę Daleszyce nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Niwy,
n) odpłatnego nabycia przez Gminę Daleszyce nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Niwy,
o) nieodpłatnego nabycia przez Gminę Daleszyce nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Widełki,
p) zmieniająca uchwałę Nr LXXII/628/2023 z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości  w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
r) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Daleszyce,
s) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

9. Zapytania i interpelacje Radnych.
10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
11. Wolne wnioski i oświadczenia.
12. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Rafał Siwonia