logotypy projekty twarde 2

Gmina Daleszyce ogłosiła przetarg na rozbudowę i przebudowę (I etap) oczyszczalni ścieków w Szczecnie. Zmodernizowany obiekt ma mieć większą przepustowość i spełniać wszystkie wymogi środowiskowe.

Inwestycja ma być zrealizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach zadania pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Daleszyce. Czas na składanie ofert w przetargu ogłoszonym przez Gminę Daleszyce przewidziano do 5 maja.

Istniejąca oczyszczalnia ścieków komunalnych w miejscowości Szczecno, która obsługuje także miejscowość Komórki, ma być dostosowana do wymogów dotyczących jakości ścieków i substancji szkodliwych wprowadzanych do wód lub ziemi, zwiększona zostanie też jej przepustowość ze względu na rosnącą liczbę przyłączeń kanalizacyjnych, jakie będzie obsługiwać.

- Jest to modernizacja kolejnej oczyszczalni na terenie naszej gminy; po Daleszycach i Marzyszu przyszedł czas na Szczecno – podkreśla burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz Meresiński. -  Pomimo, że wydajemy i wydaliśmy już na te modernizacje kilkanaście milionów złotych, to wiemy, jak bardzo ważne są to inwestycje dla naszych mieszkańców oraz jak istotny mają wpływ na nasze środowisko – dodaje burmistrz.

Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach, zamówienie dotyczy etapu pierwszego, w którym modernizacji będzie poddany jeden z reaktorów. W wyniku planowanej modernizacji układ technologiczny oczyszczalni nie ulegnie zmianie, zmieni się natomiast sposób oczyszczania ścieków w komorze osadu czynnego (w zakresie podziału komór), który realizowany będzie jak dotychczas w technologii niskoobciążonego osadu czynnego.

Przedsięwzięcie będzie polegało na opracowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwolenia na budowę,  sporządzeniu projektu wstępnego i budowlanego oraz projektów wykonawczych, a po pracach projektowych – na przebudowie reaktora zblokowanego (z komorą beztlenową, komorą napowietrzania oraz z osadnikiem wtórnym), naprawie żelbetowych ścian reaktora, utylizacji starych urządzeń oraz dostawie i montażu nowych (m.in. rury centralnej wraz z dopływem, koryta odprowadzającego ścieki oczyszczone, systemu napowietrzania, pomp w osadniku wtórnym, mieszadeł,  sond, rurociągów technologicznych, instalacji elektrycznej i sterowniczej w reaktorze z wyłącznikami lokalnymi bezpieczeństwa, instalacji oświetleniowej, dmuchaw w obudowach dźwiękochłonnych, rurociągów powietrza, szafy zasilająco sterowniczej dla nowych urządzeń). Sterownik mikroprocesorowy w nowej oczyszczalni będzie sterował pracą dmuchaw, pomp osadu, mieszadła zatapialnego. Wymianie i przebudowie będą podlegać także inne, niespełniające w 100% już swojego zadania elementy oczyszczalni. Wykonywanie robót nie spowoduje zakłóceń i przerw w pracy zakładu.

Inwestycja jest dofinansowywana z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie – Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie – Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii w zakresie Gospodarka wodno-ściekowa.