W wyniku uchwalonej przez rząd blisko dwa lata temu zmiany ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku gminach na gminy nałożony został obowiązek kontroli wszystkich istniejących zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków co najmniej raz na dwa lata na podstawie opracowanego planu kontroli.

Na terenie naszej gminy dobiega końca pierwszy cykl kontrolny w tym przedmiocie.

Na podstawie art. 6 ust. 5a ww. ustawy pracownicy Wydziału Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach przeprowadzają kontrole częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków, a także zawarcia umów na wywóz nieczystości ciekłych z przedsiębiorcami posiadającymi stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Miasta i Gminy Daleszyce.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2, 3a i 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek utrzymania czystości i porządku poprzez przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, a w przypadku braku takiej możliwości gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiorniku bezodpływowym lub w przydomowej oczyszczalni ścieków spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych.

Kontrola polega na sprawdzeniu zawartej umowy z przedsiębiorcą oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury VAT). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba.

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), co musi zostać również odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za ww. usługę.

Aby gmina mogła wywiązać się z nałożonego obowiązku prosimy Państwa o współpracę i udostępnienie niezbędnych dokumentów będących przedmiotem kontroli. Ponadto informujemy, że osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków powinny to uczynić niezwłocznie.

Prowadzona kontrola ma na celu ochronę środowiska naturalnego w tym głównie wód gruntowych i ujęć wody przed zanieczyszczeniem. Prawidłowe pozbywanie się nieczystości ciekłych ograniczy ryzyko skażenia wody pitnej i poprawi bezpieczeństwo i jakość życia naszych mieszkańców.