Sesja Rady Miejskiej w Daleszycach odbędzie się 26 października 2023 roku, tj. czwartek o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich sesji.

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
7. Informacja z przeprowadzonej analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2023-2035,
b) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2023 rok,
c) zmiany uchwały z dnia 16 marca 2023 roku Nr LXXIV/636/2023 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kieleckiemu,
d) zmiany uchwały z dnia 25 stycznia 2023 roku Nr LXXII/614/2023 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kieleckiemu,
e) nadania nazwy ulicy Klonowa w miejscowości Daleszyce,
f) powołania stałych Komisji Rady Miejskiej, określenia przedmiotu ich działania i ustalenia składów osobowych.
9. Zapytania i interpelacje Radnych.
10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
11. Wolne wnioski i oświadczenia.
12. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Rafał Siwonia