PREZYDENT MIASTA KIELCE oraz samorządy lokalne Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego zapraszają do ponownych konsultacji projektów dokumentów:Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030 +” oraz „Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+"