Mieszkańcy Szczecna, Ujen i wielu innych miejscowości uczcili pamięć powstańców, którzy w okolicznych lasach na terenie nie istniejącej już wsi Huta Szczeceńska (obecnie Huta Szklana), pokonali wojska carskie walcząc pod dowództwem Karola Kality ps. Rębajło.

9 grudnia 1863 roku, powstańczy odział liczący około 150 piechurów, ponad 20 kawalerzystów i 10 kosynierów pod dowództwem majora Karola Kality ps. Rębajło rozprawił się z blisko 600 osobowym odziałem wojsk carskich, który pojawił się w okolicach Ujen,  podążając za polskimi kawalerzystami którymi dowodził generał Józef Hauke Bosak.

Dzięki sprytowi Rębajły, mającego o wiele mniejsze siły udało się odnieść efektowne zwycięstwo. Chociaż bitwa nie miała już strategicznego znaczenia dla upadającego Powstania Styczniowego przyniosła sporą sławę Karolowi Kalicie, który krótko po tym wydarzeniu został awansowany do stopnia podpułkownika.

Już po raz czwarty okoliczni mieszkańcy postanowili oddać hołd Karolowi Kalicie oraz wszystkim walczącym powstańcom podczas „Capstrzyku Powstańczego”. W wydarzeniu wzięli udział rekonstruktorzy ze Stowarzyszenia „Gloria Victis” z Wieruszowa, Oddziału Powstańczego „Grot” ze Starachowic, Towarzystwa Kościuszkowskiego z Połańca, Żuawów Śmierci z Buska-Zdroju oraz „Partyi Kieleckiej” przy SRH 4pp Legionów i Małogoskiego Oddziału Powstańczego z Małogoszcza, którym towarzyszyła Jednostka Strzelecka JS 1863 z Uniecka. Obecni byli też pasjonaci i propagatorzy historii Powstania z 1863 r. nie tylko z naszego regionu, ale z całego kraju, m.in. z Krakowa, a nawet ze Szczecina. Wspaniale ubrani i uzbrojeni rekonstruktorzy oraz okazale wystrojone kobiety w XIX-wiecznych sukniach, zabrali przybyłych na uroczystość gości w podróż do przeszłości, dzięki której dziś możemy żyć w wolnej Polsce.

Pod obeliskiem upamiętniającym wspomniane wydarzenia ustawiona została warta honorowa, a pasjonat historii Romuald Sadowski opowiedział o szczegółach bitwy pod Hutą Szczeceńską. Następnie pod obeliskiem złożony został wieniec przez samorządowców z gminy Daleszyce, burmistrza Dariusza Meresińskiego, burmistrza Stanisława Strąka oraz  Radnej Rady Powiatu Anny Kosmali.

W mroku i świetle pochodni uczestnicy wydarzenia wysłuchali utworu „Cisza” odegranego przez trębacza Jacka Cielibałę, po wysłuchaniu którego wszyscy udali się pod Dąb Powstańców. W hołdzie dla powstańców, rekonstruktorzy oddali salwę honorową, dzięki której można było  poczuć dreszcz emocji, który zapewne towarzyszył dzielnym Polakom walczącym o Ojczyznę ponad sto pięćdziesiąt lat temu.

Po części oficjalnej odbyło się integracyjne ognisko, które zostało zorganizowane przez  Panie z Koła Gospodyń Wiejskich ze Szczecna we współpracy z Radnym Rady Miejskiej w Daleszycach, Czesławem Skrybusiem oraz sołtys wsi Szczecno Anną Kromą. Inicjatorzy widowiska pragną podziękować za pomoc w organizacji przedsięwzięcia: Nadleśnictwu Daleszyce, Kołu Myśliwskiemu „Sokół” oraz druhom z OSP Szczecno, którzy czuwali nad bezpieczeństwem uczestników.

Już teraz zapraszamy wszystkich na przyszłoroczne obchody Capstrzyku Powstańczego.

Radni Rady Miejskiej w Daleszycach uchwalili nowe stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy. Zmiany wynikają z podwyżek cen wpływających na koszt usługi, inflacji  oraz ze znacznego zwiększenia masy odpadów odprowadzanych przez mieszkańców. Radni podjęli również uchwałę w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy, niepochodzących z pobranej od mieszkańców opłaty.

Zmiana stawek

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązywać będą następujące miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

- Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób selektywny z nieruchomości dla osób, które w deklaracji wpisały, że posiadają kompostownik będzie wynosić 17,00 złotych od osoby;

- Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób selektywny z nieruchomości zamieszkałych wynosi 20 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość (dla osób, które segregują, a nie posiadają kompostownika),

- Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wynosi 40 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Zwolnienie dla osób kompostujących bioodpady ustalono w wysokości 3 zł miesięcznie od stawki podstawowej od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Warunkiem częściowego zwolnienia z opłaty jest złożenie przez właściciela nieruchomości pierwszej lub nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której będzie zadeklarowane kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Radni podjęli uchwałę w sprawie ustalenia nowej stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jednogłośnie. W uzasadnieniu podjętej uchwały czytamy, że w związku ze znacznym wzrostem ilości masy zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Daleszyce w 2021 r. obowiązujące dotychczas stawki opłat nie pokryją kosztów związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w 2022 r. Zwolenie za kompostowanie odpadów biodegradowalnych z kolei ma korzystnie wpłynąć na zmniejszenie ilości takich odpadów przekazywanych do dalszego zagospodarowania, co w efekcie zmniejszy koszty za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Gmina dofinansuje część opłat

Pokrycie części kosztów gospodarowania odpadami z budżetu gminy wynika z tego, że opłaty pobrane od mieszkańców nie pokrywają tych kosztów w całości. Dotychczas w myśl Ustawy  o czystości i porządku w gminach zadanie musiało się „samofinansować”, to znaczy odbiór i gospodarka odpadami na terenie gminy mogły być opłacane tylko z pieniędzy pobieranych na ten cel od mieszkańców. Jednak ze względu na rosnące koszty gospodarowania śmieciami, samorząd dostał możliwość dofinansowania tego zadania. W gminie Daleszyce radni zdecydowali o pokryciu części kosztów do kwoty 296.000,00  zł. Wynika to z różnicy, jaka powstanie między sumą opłat pobieranych za gospodarowanie odpadami, a faktycznymi kosztami funkcjonowania tego systemu. – Musimy te pieniądze dołożyć, ponieważ opłaty pobrane od mieszkańców nie bilansują się. Prawdopodobnie konieczne będzie zrezygnowanie z jakiejś inwestycji planowanej w budżecie gminy, aby móc dofinansować gospodarowanie odpadami komunalnymi – podsumował Przewodniczący Rady Miejskiej w Daleszycach, Rafał Siwonia.

Wszystkie uchwalone przez radnych zmiany są podyktowane podwyżkami cen i opłat, które mają wpływ na gospodarowanie odpadami komunalnymi. Chodzi m.in. o wzrost cen energii, paliwa i płacy minimalnej, czy też narzuconej przez Ministra Środowiska tzw. opłaty środowiskowej, które to bezpośrednio wpływają na cenę usługi gospodarowania odpadami, jaką gmina wynegocjowała z wykonawcą tej usługi.

Miasto i Gmina Daleszyce zajęła świetne czwarte miejsce w Rankingu Gmin Regionu Świętokrzyskiego, który przygotowany został przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Urząd Statystyczny w Kielcach.

Podczas gali w Kieleckim Centrum Kultury, burmistrz Dariusz Meresiński odebrał pamiątkową statuetkę za zajęcie przez naszą gminę wysokiego miejsca w kategorii gmin miejsko-wiejskich.

- Wyniki tego rankingu to powód do dumy. Gmina Daleszyce zajęła  bardzo wysokie – 4 miejsce, które obrazuje, że nasze działania są słuszne i prowadzą w dobrym kierunku. Bardzo się cieszę i dziękuję wszystkim, którzy przyczyniają się do rozwoju naszej „małej ojczyzny” – powiedział  burmistrz, Dariusz Meresiński.

Celem rankingu jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego oraz najlepszych praktyk przez nie stosowanych. Oznacza to, że gmina Daleszyce jest atrakcyjnym miejscem do zamieszkania, a podejmowane działania powodują do jej ciągłego rozwoju. Za zebranie i zestawienie danych odpowiadał kielecki Urząd Statystyczny.

Miejsce w rankingu to wynik 16 wskaźników obrazujących różne sfery życia samorządów. Ranking Gmin Regionu Świętokrzyskiego jest oparty o twarde dane wynikające z działalności poszczególnych gmin.  W rankingu podliczono m.in. wskaźniki określające potencjał społeczny gminy.

Gmina Daleszyce zajęła świetne 4 miejsce w kategorii  gmin miejsko-wiejskich. Wyprzedziły nas tylko Morawica, Połaniec i Busko-Zdrój.

13 grudnia 1981 roku to data w historii naszej Ojczyzny, obok której nie da się przejść obojętnie. 40 lat temu wprowadzono stan wojenny, radykalnie zmieniający życie codzienne wszystkich Polaków. Obchody rocznicy wydarzeń tamtych lat na stałe wpisały się w kalendarz uroczystości Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Armii Krajowej Ziemi Kieleckiej w Sukowie.

Na szkolnych korytarzach pojawiły się okolicznościowe gazetki przygotowane przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego oraz plakaty tematyczne przygotowane przez uczniów klas V-VIII. 13 grudnia wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły o ustalonej wcześniej godzinie wyszli przed swoje sale, by wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego oraz pieśni patriotycznej „Mury” upamiętnić ofiary stanu wojennego. Przy okazji spotkania, przewodnicząca szkoły – Zuzanna Kozieł oraz jej zastępca – Wiktoria Linek przybliżyły wszystkim zebranym historię grudnia 1981 roku.

W ramach obchodów zorganizowany został również konkurs „Symbole PRL-u”, do którego przystąpili reprezentanci klas siódmych i ósmych. Najlepszą drużyną okazały się dziewczęta z kl. VII b -  Daria Zapała, Oliwia Ludwinek i Julia Kosmala, drugie miejsce zajęli reprezentanci kl.VII a, trzecie  - drużyna z klasy VIIIb. Klasie VIIIa przyznano wyróżnienie. Wygrani otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe.

Szkoła Podstawowa w Sukowie

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Daleszycach uplasowała się na trzecim miejscu w powiecie kieleckim w „Rankingu bibliotek 2021”, przygotowanym przez Instytut Książki i dziennik Rzeczpospolita. W zestawieniu uwzględnione zostały biblioteki z całego kraju, a oceniana była m.in. dostępność placówek i wielkość księgozbioru.

Biblioteki są porównywane pod względem powierzchni, zatrudnienia i godzin otwarcia, wielkości księgozbioru w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców, ilości nowozakupionych książek. Punkty są też przyznawane za dostępność do nowoczesnych mediów, udogodnienia dla niepełnosprawnych, czy też istnienie kółek czytelniczych.

- W pandemicznych latach utrzymanie kontaktu z czytelnikiem jest coraz trudniejsze, ale my się nie boimy wyzwań XXI wieku, potrafimy współpracować na rzecz dobra publicznego, a nasz samorząd potrafi inwestować w lokalną społeczność – podkreśla Alicja  Prendota, dyrektor MGBP w Daleszycach. – W imieniu własnym dziękuję panu burmistrzowi Miasta i Gminy Daleszyce, samorządowi gminnemu za  zaangażowanie, za wsparcie i zapewnienie odpowiednich środków na działalność, za ten fundamentalny wysiłek, który przyczynił się do naszego sukcesu.
Dziękuję wszystkim użytkownikom biblioteki, za to, że odwiedzają bibliotekę i korzystają z naszej oferty.

Daleszycka placówka i jej filie w Szczecnie i Sukowie – poza ustawowym zadaniem, czyli organizacją i zapewnieniem dostępu do zasobów nauki i kultury – mogą się pochwalić dużą aktywnością w organizowaniu życia kulturalnego gminy. Przygotowywane są tu cykliczne wydarzenia promujące czytelnictwo, takie jak Narodowe Czytanie czy Tydzień Czytania Dzieciom, spotkania świąteczne,   zaproszenie do wspólnego czytania regularnie przyjmują znani mieszkańcy. Także w ostatnich dwóch latach, mimo obostrzeń pandemicznych, aktywność biblioteki nie zmalała, a wydarzenia znalazły już swoje stałe miejsce na stronach internetowych placówki.

Ranking najlepiej prowadzonych bibliotek w Polsce jest organizowany już po raz jedenasty, nie obejmuje placówek w miastach powiatowych. Na pytania organizatorów rankingu odpowiedziało ponad 800 bibliotek w kraju. Daleszycka uplasowała się w sumie na miejscu 345, ale wśród placówek z województwa świętokrzyskiego była jedenasta, zaś w powiecie kieleckim znalazła się na trzecim miejscu.

13 grudnia 1981 roku wprowadzono w Polsce stan wojenny. Była to odpowiedź komunistycznych władz kraju na rosnący w siłę ruch Solidarności, niezadowolenie obywateli i groźby strajków. Na czele państwa i wojska stał generał Wojciech Jaruzelski.

Skutkiem wprowadzenia stanu nadzwyczajnego było internowanie ponad 10-ciu tysięcy działaczy Solidarności i opozycji, około 40-tu osób zginęło – wśród nich dziewięciu górników z kopalni „Wujek”, gdzie 16 grudnia doszło do najkrwawszej w tym czasie pacyfikacji strajku przez oddziały milicji, wojska i plutonu specjalnego ZOMO. Stan wojenny został zniesiony 22 lipca 1983 roku.