Nową nawierzchnię asfaltową i bezpieczny chodnik zyskają mieszkańcy Smykowa. Burmistrz Dariusz Meresiński podpisał umowę na opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej w tej miejscowości.

- Inwestycja dotyczy głównej drogi w Smykowie, z której korzystają wszyscy mieszkańcy. Niestety, do tej pory brakowało tam chodnika, a więc sprawimy, że poziom komfortu i bezpieczeństwa poruszania się w tym rejonie zwiększy się praktycznie o sto procent – podsumowuje burmistrz. – Takie zadania, których sukcesywnie się podejmujemy, cieszą mnie szczególnie, ponieważ odpowiadają na wiele potrzeb jednocześnie i sprawiają, że w naszej gminie żyje się coraz lepiej, co mogą zauważyć nie tylko mieszkańcy, ale też osoby, które nas odwiedzają.

logotypyEU TK

29 czerwca odbyło uroczyste otwarcie nowo wybudowanej oczyszczalni ścieków w Daleszycach. Jest to historyczna i największa jak dotąd inwestycja na tym terenie. Jej łączna wartość wyniosła ponad 12,5 miliona złotych. Warto dodać, że samorząd gminy pozyskał na budowę oczyszczalni bardzo duże dofinansowanie zewnętrzne, czyniąc tym samym milowy krok w stronę uporządkowania gospodarki wodno-kanalizacyjnej i zabezpieczając jej sprawne działanie na najbliższe kilkadziesiąt lat.
Nowo otwarta oczyszczalnia ścieków w Daleszycach została rozbudowana, co sprawiło, że jej przepustowość zwiększyła się prawie trzykrotnie. Głównym celem tej inwestycji było uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w gminie, umożliwienie instalacji kolejnych przyłączy kanalizacyjnych i zwiększenie dbałości o środowisko naturalne. Proces wprowadzenia w życie planu realizacji tej inwestycji trwał już od 2016 roku.

W minioną niedzielę w Niestachowie odbyły się uroczystości upamiętniające 78. rocznicę zwycięskiej bitwy oddziału partyzanckiego Wybranieckich z hitlerowskimi Niemcami. Odsłonięty został także Panteon Popiersi Represjonowanych Bohaterów. W obchodach wziął udział m.in. burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz Meresiński oraz radny Jarosław Machul.

- Dzisiaj przypominamy, że wojna toczyła się obok nas, że dotknęła naszych krewnych, że wśród nich także byli bohaterowie, którzy oddali życie za wolność, za kraj, w jakim żyjemy dzisiaj – podsumował obchody burmistrz Dariusz Meresiński. – Aby budować spokojną przyszłość, musimy mieć świadomość naszej historii. Musimy pamiętać o poświęceniu żołnierzy, ale też działaczy opozycji antykomunistycznej w okresie PRL, kiedy walka o wolność toczyła się już inaczej, ale trwała nadal.

Wszystko dzięki realizacji projektu „Wspierać bardziej”, na który gmina pozyskała blisko milion złotych unijnego dofinansowania. Jego celem jest kompleksowe wspieranie rodzin. Będą tu ciekawe zajęcia dla dzieci i pomoc w nauce, a mieszkańcy skorzystają też z bezpłatnych porad psychologa, prawnika, psychoterapeuty i socjoterapeuty. Świetlica będzie otwarta dla wszystkich chętnych.
Realizacja projektu „Wspierać bardziej – kompleksowe usługi wpierania rodzin w Mieście i Gminie Daleszyce” rozpoczęła się 1 lipca, a zainaugurowano ją otwarciem wyremontowanej świetlicy w Kranowie, w której będą odbywały się wszystkie spotkania. Witając przybyłych na otwarcie gości kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach Renata Segiecińska, podkreślała, że celem projektu jest profilaktyka skierowana do dzieci i rodzin w ramach działalności placówek wsparcia dziennego. Potrzebujący otrzymają pomoc asystenta rodziny, poradnictwo dla rodzin, w tym specjalistyczne, terapeutyczne i prawne.

Wyremontujemy drogę w „Borkach”, mieszkańcy zyskają też chodnik. Burmistrz Dariusz Meresiński podpisał umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla tego zadania. Po wykonaniu projektu, ruszą prace.
W miejscowości Suków-Borki zaprojektowana zostanie przebudowa całej drogi powiatowej wraz z budową chodnika na długości ok. 1770 mb. Inwestycja zostanie podzielona na dwa etapy: pierwszy obejmie odcinek o długości 970 mb, drugi – ok. 800 mb. Droga w miarę potrzeby będzie poszerzona do 5,5 metra, po jednej stronie powstanie utwardzone pobocze.

Radni Rady Miejskiej w Daleszycach pozytywnie ocenili ostatni rok pracy burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce Dariusza Meresińskiego. Podczas sesji absolutoryjnej jednogłośnie udzielili burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu i nie mieli zastrzeżeń do prowadzonej przez Dariusza Meresińskiego gospodarki finansowej w naszej gminie. Żadnych uwag do realizacji budżetu nie miała też Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach i Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Daleszycach.
„Biorąc pod uwagę, że był to rok wielu ograniczeń spowodowanych pandemią, nasza gmina nie osiadła na mieliźnie, a wypływa na szerokie wody” – podkreślali radni. „W tych trudnych warunkach sukcesem jest, że zrealizowaliśmy ogromny budżet i wszystkie zaplanowane inwestycje”– podsumował burmistrz. Dziękując za oddane głosy, powiedział: „Wasze zaufanie motywuje mnie do tego, żeby co roku pracować coraz wytrwalej dla wspólnego dobra. Nadrzędnym celem jest, aby coraz lepiej żyło się mieszkańcom na terenie naszej gminy i aby coraz więcej osób chciało u nas mieszkać”.
Gmina na szerokich wodach