Stowarzyszenie Sursum Corda, jako realizator zadania publicznego powierzonego przez Powiat Kielecki, prowadzi nabór na bezpłatne szkolenie online: NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, PORADNICTWO OBYWATELSKIE I MEDIACJE - ZASADY, ZAKRES, DOSTĘPNOŚĆ, WYKORZYSTANIE. 

System darmowych świadczeń obejmuje każdy samorząd terytorialny, stanowiąc narzędzie mogące wydatnie wspierać mieszkańców znajdujących się w potrzebie, w tym dotkniętych przemocą domową. Działające codziennie punkty pomocy gwarantują bezpłatny dostęp do specjalistów (prawników, doradców i mediatorów) wszystkim osobom, których nie stać na płatną pomoc prawną.

Bezpłatne szkolenie adresowane jest m.in. do:

  • Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  • szkół (nauczycieli / pedagogów)
  • ośrodków pomocy społecznej
  • urzędów administracji samorządowej
  • organizacji pozarządowych z obszaru profilaktyki, pomocy społecznej i poradnictwa
  • instytucji pomocowych / poradniczych / kościołów lub związków wyznaniowych
  • KAŻDEGO, kto chciałby dowiedzieć się o systemie nieodpłatnych świadczeń.

W trakcie szkolenia zaprezentujemy praktyczne aspekty związane z zakresem merytorycznym oraz zasadami korzystania z nieodpłatnej pomocy. Dodatkowo każdy uczestnik zostanie objęty bezpłatnym, półrocznym wsparciem merytorycznym w obszarze tematycznym szkolenia. Oznacza to, że w ciągu 6 miesięcy po szkoleniu będzie mógł konsultować się telefonicznie lub mailowo z prowadzącym, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości, problemów, bądź gdyby stan prawny w tym zakresie ulegał zmianom.

Wierzymy, że tematyka szkolenia może być przydatna dla specjalistów pracujących bezpośrednio z osobami w trudnych sytuacjach, a wiedza dotycząca świadczeń kluczowa, by większa ilość mieszkańców mogła korzystać z systemu nieodpłatnych świadczeń.

Temat szkolenia: NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, PORADNICTWO OBYWATELSKIE I MEDIACJE - ZASADY, ZAKRES, DOSTĘPNOŚĆ, KORZYSTANIE
Termin i godzina11 czerwca 2021 r., godz. 10.15- 11.00

Rejestracja:  https://app.evenea.pl/event/powiatkielecki/

Nasza szkoła jako jedna z 4 szkół w województwie świętokrzyskim wzięła udział w piątej edycji Międzynarodowego Badania Postępów Biegłości w Czytaniu - PIRLS 2021 (ang. Progress in International Reading Literacy Study). Badanie realizowane jest co 5 lat przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierzenia Osiągnięć Szkolnych (IEA) z siedzibą w Amsterdamie, a w Polsce - przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Przedmiotem pomiaru jest czytanie pod względem doświadczenia literackiego (czytanie tekstów literackich) oraz czytanie w celu uzyskania informacji (czytanie tekstów użytkowych). W badaniu udział biorą dziesięciolatki.

OR KRUS w Kielcach zaprasza rolników na bezpłatne turnusy rehabilitacyjne. Szczegóły na poniższym plakacie.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Daleszyce zostało zabezpieczone na kolejne 2,5 roku. Ceny w efekcie porozumienia nie ulegną zmianie.

Gmina Daleszyce rozstrzygnęła przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. 1 czerwca burmistrz Dariusz Meresiński podpisał umowę z wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym. Spośród firm, których zgłoszenia wpłynęły, najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Eko-Kwiat z Woli Jachowej. Wartość umowy to 5.852.865,00zł (kolejne oferty opiewały na ponad 7 i ponad 8 mln zł).

Efektem podpisanej umowy jest nie tylko zabezpieczenie odbioru śmieci od mieszkańców gminy Daleszyce, ale też zachowanie obecnych stawek za usługi, które wynoszą 16 zł miesięcznie od każdego mieszkańca za oddawanie posegregowanych odpadów lub 15 zł, jeśli mieszkańcy kompostują bio-odpady. Cena za odpady nieposegregowane wynosi 32 zł.

- Cieszę się, że będziemy kontynuować udaną współpracę z dotychczasowym odbiorcą odpadów komunalnych w naszej gminie, a jednocześnie w dobie galopujących cen za usługi wywożenia śmieci, kiedy inne gminy zmuszone są informować mieszkańców o kolejnych podwyżkach, my osiągnęliśmy pewną stabilność – podkreśla burmistrz Dariusz Meresiński. - Nie oznacza to niestety, że jesteśmy w stanie zapewnić taką sytuację na kolejne lata, ponieważ cena odbioru śmieci zależy od wielu narzuconych nam odgórnie opłat, na które nie mamy wpływu, ilości „wyprodukowanych” przez mieszkańców śmieci ,  a w myśl prawa system musi się całkowicie finansować z opłat ponoszonych przez mieszkańców. Przypominam, że gmina nie może ani zarabiać na tej usłudze, ani do niej dopłacać.

Przedmiotem zamówienia był odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie miasta i gminy Daleszyce, a także odbioru i zagospodarowania odpadów z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych od dnia 1 czerwca 2021 do 31 grudnia 2023 roku.

Pani Monika Kosmala będzie od nowego roku szkolnego pełnić obowiązki dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Daleszycach.

W myśl zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce Dariusza Meresińskiego z dnia 28 maja 2021 r., pełnienie obowiązków dyrektora ZSP w Daleszycach zostaje powierzone pani Monice Kosmali na okres od 1 września 2021 r. do 31 lipca 2022 r. Dotychczas pani Monika Kosmala pełniła obowiązki zastępcy dyrektora placówki w Daleszycach.

Zarządzenie zostało wprowadzone na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19. Decyzja została podjęta po uzyskaniu pozytywnej opinii Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty oraz po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Płk. Mariana Sołtysiaka „Barabasza” w Daleszycach oraz Rady Pedagogicznej Przedszkola w Daleszycach.