Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem nr 5/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r. na terenie województwa świętokrzyskiego obowiązuje czasowy zakaz organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków.

Zakaz obowiązuje do odwołania.

Rozporządzenie nr 5/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków na terenie województwa świętokrzyskiego. w sprawie wprowadzenia zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków na terenie województwa świętokrzyskiego.

Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo to najbardziej spektakularny projekt rowerowy, jaki do tej pory zrealizowano w Polsce. Jego część prowadzi przez województwo świętokrzyskie, w tym przez gminę Daleszyce. Trasa na tym terenie powstała dzięki dobrej współpracy samorządów województwa świętokrzyskiego i gminy Daleszyce. Jednostki te podpisały właśnie kolejną umowę, tym razem o współpracy partnerskiej na rzecz utrzymania, rozwoju i promocji szlaku Green Velo.

Będzie dalsza współpraca

Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo jest najdłuższym, spójnie oznakowanym szlakiem rowerowym w Polsce. To ponad 2 tysiące kilometrów specjalnie wytyczonej trasy. Szlak wiedzie przez pięć województw wschodniej Polski: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie. W województwie świętokrzyskim jego długość wynosi 210 kilometrów. Projekt pod nazwą „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej” został zrealizowany przy współpracy samorządów i finansowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. – Szlak jest bardzo ciekawą ofertą turystyczną, dlatego powinniśmy dbać o jego dobry stan i utrzymanie infrastruktury oraz dalszy rozwój. Chcemy wspólnie z samorządem województwa świętokrzyskiego prowadzić też spójną i skoordynowaną promocję szlaku jako całości – mówi Dariusz Meresiński, burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce.

Porozumienie o współpracy w tym zakresie zostało podpisane 29 kwietnia w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach pomiędzy burmistrzem Dariuszem Meresińskim a marszałkiem Andrzejem Bętkowskim. Obecna była również wicemarszałek Renata Janik. Zawarta pomiędzy samorządami umowa reguluje zadania każdej ze stron. Obydwa samorządy, zarówno województwa świętokrzyskiego, jak i gminy Daleszyce zobowiązały się w niej do utrzymania szlaku oraz miejsc obsługi rowerzysty i przyległej infrastruktury, jak wiaty, parkingi czy stojaki, w dobrym stanie technicznym. Będą też wykonywały bieżące naprawy szlaku i uzupełniały brakujące oznakowanie. Zajmą się również utrzymywaniem czystości na trasie i dokonywaniem przeglądów szlaku na „swoich terenach”. Wspólnie zadbają o jego dobry wizerunek i markę. Gmina Daleszyce będzie też wspierać samorząd województwa świętokrzyskiego w podejmowaniu inicjatyw mających na celu pozyskiwanie środków finansowych na dalszy rozwój i promocję szlaku. Umowa partnerska została zawarta do 31 grudnia 2026 roku.

Piękny szlak z wieloma atrakcjami

Szlak Green Velo jest wyjątkowy pod względem swojej różnorodności. Regiony przez które prowadzi obfitują w liczne atrakcje turystyczne, zarówno te usytuowane bezpośrednio na trasie, jak i te znajdujące się na obszarze 20-kilometrowego korytarza po obu jej stronach. Wśród nich znajdują się zabytki, ale nie tylko. Po drodze można spotkać miejsca niezwykle cenne przyrodniczo: 5 parków narodowych, 15 parków krajobrazowych, 26 obszarów specjalnej ochrony ptaków oraz 36 specjalnych obszarów ochrony siedlisk. Blisko 58 kilometrów trasy biegnie przez tereny leśne, co stanowi 29% jej długości. 180 kilometrów przypada na doliny rzek, co stanowi 9% trasy. - W Daleszycach są wspaniałe, zróżnicowane i bardzo malownicze tereny do uprawiania turystyki rowerowej. Bardzo się cieszymy, że szlak rowerowy Green Velo prowadzi także przez naszą gminę. Pozwoli to na ożywienie tej części turystycznej gospodarki i ściągnięcie do nas miłośników dwóch kółek – podkreśla burmistrz Dariusz Meresiński.

Agnieszka Olech

Gmina Daleszyce ogłosiła przetarg na wykonanie robót budowlanych związanych z drogami. Chodzi o budowę drogi w Borkowie (za szkołą), utwardzenie kostką brukową pobocza w Wójtostwie-Dankowie i  położenie masy asfaltowej na parkingu przy ośrodku zdrowia w Szczecnie.

Zadanie pierwsze dotyczy przebudowy drogi wewnętrznej w Borkowie. Konieczne są tu do przeprowadzenia roboty geodezyjne, przygotowanie podłoża i ułożenie kolejnych warstw konstrukcyjnych jezdni. Inwestycja ma być gotowa do końca sierpnia.

W miejscowości Wójtostwo-Danków przy drodze powiatowej wykonawca ma utwardzić pobocze kostką betonową. Zadanie polega na przygotowaniu robót pomiarowych, rozebranie (w niektórych miejscach) dotychczasowej nawierzchni i ułożeniu nowej na długości 1440m. Zadanie ma być zakończone do połowy przyszłego roku.

Zadanie trzecie polega na wykonaniu parkingu przy ośrodku zdrowia w Szczecnie. Wykonawca będzie musiał przygotować odpowiednio podłoże, wzmocnić istniejącą podbudowę i położyć nawierzchnię asfaltową.  Nowa nawierzchnia ma być gotowa do końca sierpnia.

Daleszyce, dnia 12.04.2021r.

Znak: GMR.6720.1.2021

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce

o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Daleszyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 11 pkt 7 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2-5, w związku z art. 3 ust. 1 pkt 14 lit. d oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 247) oraz uchwały Nr XXVII/108/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Daleszyce zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Daleszyce, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 27 kwietnia 2021 r. do 19 maja  2021 r., w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach. Z projektem studium oraz prognozą oddziaływania na środowisko będzie można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, a także zostanie opublikowany na stronie podmiotowej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: bip.daleszyce.pl

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie studium odbędzie się w dniu 17 maja 2021r., - Zespół Szkół Szkolno-Przedszkolny – ( Sala gimnastyczna) ul. Sienkiewicza 11B, 26-021 Daleszyce, o godzinie 13:00.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 czerwca 2021 r.

Ponadto na podstawie art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 247) informuję, że w wyżej wymienionych terminach i miejscach wyłożenia projektu studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu można zapoznać się także z niezbędną dokumentacją sprawy w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym z:
-    ww. projektem studium,
-    prognozą oddziaływania na środowisko,
-    stanowiskami innych organów, w tym wnioskami, uzgodnieniami i opiniami instytucji i organów, właściwych do uzgadniania i opiniowania projektu studium i prognozy oddziaływania na środowisko.

Dane o wyżej wymienionych dokumentach stanowiących dokumentację sprawy zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 247).  

Zainteresowani mogą składać uwagi w postępowaniu dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 10 czerwca 2021 r.
1) pisemnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, 26-021 Daleszyce, ul. Sienkiewicza 11,
2) ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, 26-021 Daleszyce, ul. Sienkiewicza 11,
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi złożone po upływie określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce.

W związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wzrostem zachorowań na wywołaną nim chorobę COVID-19, informuję, że planowana dyskusja publiczna odbędzie się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych. Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców apeluję o poszanowanie wszelkich ograniczeń, tj. zachowanie bezpiecznej odległości między uczestnikami dyskusji, noszenie maseczek ochronnych lub innego rodzaju zasłaniania ust i nosa. Zapewnione zostaną również środki ochrony osobistej, m.in. dostęp do płynów dezynfekujących.

Obowiązek informacyjny:
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce 26-021 Daleszyce, Plac Staszica 9. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach znajduje się na stronie internetowej pod adresem: bip.daleszyce.pl

Dokumenty do pobrania:

- Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Daleszyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

logotypy projekty twarde 2

Gmina Daleszyce ogłosiła przetarg na rozbudowę i przebudowę (I etap) oczyszczalni ścieków w Szczecnie. Zmodernizowany obiekt ma mieć większą przepustowość i spełniać wszystkie wymogi środowiskowe.

Inwestycja ma być zrealizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach zadania pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Daleszyce. Czas na składanie ofert w przetargu ogłoszonym przez Gminę Daleszyce przewidziano do 5 maja.

Istniejąca oczyszczalnia ścieków komunalnych w miejscowości Szczecno, która obsługuje także miejscowość Komórki, ma być dostosowana do wymogów dotyczących jakości ścieków i substancji szkodliwych wprowadzanych do wód lub ziemi, zwiększona zostanie też jej przepustowość ze względu na rosnącą liczbę przyłączeń kanalizacyjnych, jakie będzie obsługiwać.

- Jest to modernizacja kolejnej oczyszczalni na terenie naszej gminy; po Daleszycach i Marzyszu przyszedł czas na Szczecno – podkreśla burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz Meresiński. -  Pomimo, że wydajemy i wydaliśmy już na te modernizacje kilkanaście milionów złotych, to wiemy, jak bardzo ważne są to inwestycje dla naszych mieszkańców oraz jak istotny mają wpływ na nasze środowisko – dodaje burmistrz.

Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach, zamówienie dotyczy etapu pierwszego, w którym modernizacji będzie poddany jeden z reaktorów. W wyniku planowanej modernizacji układ technologiczny oczyszczalni nie ulegnie zmianie, zmieni się natomiast sposób oczyszczania ścieków w komorze osadu czynnego (w zakresie podziału komór), który realizowany będzie jak dotychczas w technologii niskoobciążonego osadu czynnego.

Przedsięwzięcie będzie polegało na opracowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwolenia na budowę,  sporządzeniu projektu wstępnego i budowlanego oraz projektów wykonawczych, a po pracach projektowych – na przebudowie reaktora zblokowanego (z komorą beztlenową, komorą napowietrzania oraz z osadnikiem wtórnym), naprawie żelbetowych ścian reaktora, utylizacji starych urządzeń oraz dostawie i montażu nowych (m.in. rury centralnej wraz z dopływem, koryta odprowadzającego ścieki oczyszczone, systemu napowietrzania, pomp w osadniku wtórnym, mieszadeł,  sond, rurociągów technologicznych, instalacji elektrycznej i sterowniczej w reaktorze z wyłącznikami lokalnymi bezpieczeństwa, instalacji oświetleniowej, dmuchaw w obudowach dźwiękochłonnych, rurociągów powietrza, szafy zasilająco sterowniczej dla nowych urządzeń). Sterownik mikroprocesorowy w nowej oczyszczalni będzie sterował pracą dmuchaw, pomp osadu, mieszadła zatapialnego. Wymianie i przebudowie będą podlegać także inne, niespełniające w 100% już swojego zadania elementy oczyszczalni. Wykonywanie robót nie spowoduje zakłóceń i przerw w pracy zakładu.

Inwestycja jest dofinansowywana z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie – Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie – Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii w zakresie Gospodarka wodno-ściekowa.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach informuje, że od 4 maja 2021 r. na terenie naszego powiatu każde zgłoszenie alarmowe na numer 998 zostanie automatycznie przekierowane do Centrum Powiadamiania Ratunkowego (numer alarmowy 112).

Nie oznacza  to, że po wybraniu numeru alarmowego 998 usłyszymy „głuchy telefon”, ponieważ będzie on nadal działał obok numeru 112 – zmieni się natomiast miejsce odbioru zgłoszenia. Teraz trafi ono od razu do CPR, gdzie operatorzy zweryfikują zgłoszenie i przekażą do strażaków. 

Według rządowych założeń, przekierowanie numeru alarmowego ma odciążyć dyżurnych Państwowej Straży Pożarnej, wyeliminować fałszywe zgłoszenia, skrócić czas oczekiwania na połączenie i wpłynąć na skuteczność udzielania pomocy. Operatorzy CPR mają możliwość powiadomienia o zdarzeniu automatycznie wszystkie służby – poza strażą pożarną, też policję lub pogotowie ratunkowe.