Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 27.05.2021 r. tj. czwartek o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.
Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3.
Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Informacja przedstawiciela Wojewódzkiego Biura Spisowego dotycząca popularyzacji spisu powszechnego ludności przez Internet w województwie świętokrzyskim.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działań między sesjami.
7. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
8. Sprawozdanie z realizacji ,,Programu współpracy gminy Daleszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020’’.
9. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce ,,Raportu o stanie gminy za 2020 rok”.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2021-2032,
b) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2021 rok,
c) określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Daleszycach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
d) wyrażenia  zgody na wszczęcie  procedury ustanowienia sztandaru dla Miasta i Gminy Daleszyce.

11. Interpelacje.
12. Zapytania i sprawy różne.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Rafał Siwonia