Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 26.06.2024 r. tj. środa o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja IX kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach w trybie stacjonarnym.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2024-2035,
b) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2024 rok,
c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kieleckiemu,
d) zmiany uchwały Nr XCIII/790/2024 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 kwietnia 2024 roku w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych w Daleszycach oraz nadania jej statutu,
e) określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Daleszyce lub jej jednostkom organizacyjnym a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których będzie stanowić pomoc publiczną,
f) przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta i Gminy Daleszyce.
4. Zamknięcie obrad sesji.

Mariusz Dziadowicz
Przewodniczący Rady Miejskiej w Daleszycach