W związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego spowodowanego przymrozkami wiosennymi  w nocy z 25 na 26 kwietnia br., jak również w dniach poprzednich (22 i 23 kwietnia br.). Burmistrz Miasta i Gminy w Daleszycach  informuje o możliwości składania wniosków do Urzędu Miasta i Gminy, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce.

Poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie strat spowodowanych przymrozkami wiosennymi (oszacowanie odbywa się na pisemny wniosek rolnika) do tutejszego Urzędu w terminie do  dnia  06.05.2024 r.  Po tym czasie wnioski nie będą rozpatrywane.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami oraz załączona do wniosku zgoda na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do przeprowadzenia oszacowania szkód muszą być czytelnie podpisane przez właściciela gospodarstwa lub jego pełnomocnika.

Wnioski muszą być zgodne z danymi jakie składane są do ARiMR o dopłaty obszarowe.

Do składanego wniosku rolnik dołącza kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie celem weryfikacji informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego za rok 2024, a w przypadku posiadania w gospodarstwie zwierząt, należy dołączyć także zaświadczenie o ilości zwierząt wydane przez ARiMR.

Powierzchnia upraw w protokole z szacowania szkód musi być zgodna z powierzchnią upraw deklarowanych  dopłat  do ARiMR za 2024 r.