Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 26.03.2024 r. tj. wtorek o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach w trybie stacjonarnym.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja Prezesów Przychodni dla Rodziny „Galus” Sp. z o.o. w Sukowie oraz Prezesa NZOZ „Centrum” Sp. z o.o. w Daleszycach o funkcjonowaniu zakładów opieki zdrowotnej na terenie gminy Daleszyce.
 6. Przedstawienie sprawozdań z funkcjonowania w 2023 roku: Komisji Rewizyjnej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach wraz z zagadnieniami dotyczącymi realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny, Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Daleszycach, Miejsko-Gminnego Żłobka w Daleszycach.
 1. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z działań między sesjami.
 2. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2024-2035,
b)zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2024 rok,
c)przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Daleszyce w 2024 roku,
d)przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta i gminy Daleszyce,
e)określenia wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie Gminy Daleszyce na rok 2024,
f)zmieniająca uchwałę nr XXIV/190/2020 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie gminy Daleszyce,
g)wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu na okres kolejnych 10 lat, lokali użytkowych
w budynkach położonych w miejscowości Daleszyce przy ul. Ługi 1, o łącznej powierzchni 563,41 m2,
h)wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Daleszyce.

 1. Zapytania i interpelacje Radnych.
 2. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 3. Wolne wnioski i oświadczenia.
 4. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Rafał Siwonia