Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 11.12.2023 r. tj. poniedziałek o godz. 15:30 w Daleszycach odbędzie się sesja nadzwyczajna VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach w trybie stacjonarnym.

Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2023-2035,
b) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2023 rok,
c) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2024 rok.

4. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Daleszycach
Rafał Siwonia