Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 06.10.2023 r. tj. piątek o godz. 14:30 w Daleszycach odbędzie się sesja nadzwyczajna VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach w trybie stacjonarnym.

Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2023-2035,
b) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2023 rok.
4. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Daleszycach
Rafał Siwonia