Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 28.09.2023 r. tj. czwartek o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach w trybie stacjonarnym.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
7. Przeprowadzenie wyborów ławników do Sądu Okręgowego w Kielcach oraz Sądu Rejonowego w Kielcach:
a) przedstawienie opinii Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027,
b) przyjęcie trybu głosowania,
c) powołanie komisji skrutacyjnej oraz przeprowadzenie tajnego głosowania,
d) odczytanie protokołów komisji skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wyboru ławników na kadencję 2024-2027,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2023-2035,
c) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2023 rok,
d) określenia zasad udzielania dotacji na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków,
e) zamiany nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Marzysz Drugi,
f) nabycia przez Gminę Daleszyce nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Borków,
g) zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Daleszyce,
h) rozpatrzenia skargi.

9. Zapytania i interpelacje Radnych.
10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
11. Wolne wnioski i oświadczenia.
12. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Rafał Siwonia