Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 27.04.2023 r. tj. czwartek o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach w trybie stacjonarnym.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
7. Informacje:
a) Komendanta Miejskiego PSP w Kielcach o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego ze szczególnym uwzględnieniem terenu gminy Daleszyce,
b) Komendanta Miejsko-Gminnego OSP w Daleszycach o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i aktywności jednostek OSP Miasta i Gminy Daleszyce,
c) z działalności spółki ZUK.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2023-2035,
b) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2023 rok,
c) zakazu napełniania basenów przydomowych, podlewania ogródków przydomowych i terenów zielonych w okresie letnim na terenie Miasta i Gminy Daleszyce,
d) nabycia przez Gminę Daleszyce nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Trzemosna,
e) sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Słopiec,
f) zamiany nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Suków,
g) przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Daleszyce na lata 2023-2027,
h) wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM KZN Świętokrzyski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
i) zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.

9. Zapytania i interpelacje Radnych.
10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
11. Wolne wnioski i oświadczenia.
12. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Rafał Siwonia