W związku z informacjami o nieuczciwych wykonawcach, którzy proponują wykonanie prac dofinansowanych z Programu Priorytetowego  „Czyste Powietrze” informujemy, iż Beneficjent dokonuje wyboru wykonawcy/ów realizujących usługi, dostawy, roboty budowlane w ramach przedsięwzięcia na własne ryzyko.

Wykonawców i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) nie łączy żadna umowa lub zobowiązanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów związanych z realizacją przedsięwzięcia, zawieranych przez Beneficjentów z wykonawcami.

Ważne jest, aby decyzje o zawarciu umowy były podejmowane przez Wnioskodawcę bez nacisków i bez pośpiechu, z możliwością przemyślenia i konsultacji wyboru w najbliższym środowisku społecznym: z sąsiadami, w gminie.

163 plansze reforma programu Czyste Powietrze NFOSiGW 1600x900 1

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć na terenie Gminy Daleszyce w ramach Prowadzenia Punktu Konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze” do końca IV kwartału 2022 roku:

Gmina

liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie

liczba zawartych umów o dofinansowanie

sumaryczna kwota wypłaconych dotacji

liczba zrealizowanych przedsięwzięć

Daleszyce

926

871

9 354 952,21 zł

475

Rusza nowa wersja programu "Czyste Powietrze"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (dalej: „WFOŚiGW”) ogłasza, że od dnia 3 stycznia 2023 r. wchodzi w życie zmiana programu priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: „Program”). Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony zgodnie z obowiązującym po zmianie programem priorytetowym „Czyste Powietrze” oraz z załącznikami 2, 2a i 2b odpowiednio:

 1. dla wniosków o dotację lub dotację z prefinansowaniem:
  • zgodnie z Regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz
  • wzorem formularza wniosku o dofinansowanie w formie dotacji lub dotacji z prefinansowaniem wraz z instrukcją wypełniania,
 2. dla wniosków o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu:
  • zgodnie z Regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz
  • wzorem formularza wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu wraz z instrukcją wypełniania.

Uwaga: Przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu nie dotyczą budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.

Załączniki:

 1. Oryginał ogłoszenia
 2. Zasady złożenia wniosku o aneks do umowy o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem.
 3. Wzór pisma przewodniego ws. aneksowania umowy.

Uprzejmie informujemy, że Gmina Daleszyce zawarła porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w zakresie promocji i realizacji Programu Czyste Powietrze. W Urzędzie Gminy Daleszyce uruchomiony został Punkt Konsultacyjno-Informacyjny  Programu  Czyste Powietrze,  w którym zainteresowane osoby mogą uzyskać wszelkie informacje o zasadach i warunkach skorzystania z pomocy finansowej na wymianę nieefektywnego źródła ciepła oraz termomodernizację użytkowanych budynków mieszkalnych oraz wyodrębnionych lokali mieszkalnych.