Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku.

Jeżeli wniosek o dodatek osłonowy zostanie złożony do 31 stycznia 2022 r., to wypłata dodatku zostanie zrealizowana  w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Natomiast Ci, którzy nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

WNIOSKI ZŁOŻONE PO 31 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU POZOSTANĄ BEZ ROZPATRZENIA

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego może być złożony:

  • elektronicznie (wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego).
  • tradycyjnie (w wersji papierowej) w siedzibie Ośrodka:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach,
Zespół ds. świadczeń przyznawanych decyzją
Daleszyce  ul. Sienkiewicza 11,
tel. 41 307 24 95 wew. 27, 41 317 16 94 wew. 140

dodatek oslonowy doplaty

Kryterium dochodowe umożliwiające otrzymanie dodatku dochodowego to:

-w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł ( netto) na osobę,

- w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł ( netto) na osobę;

Jeżeli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu  przekracza kwotę, o której mowa powyżej dodatek osłonowy będzie wypłacany w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Wysokość dodatku.

  • 400 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
  • 600 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
  • 850 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
  • 1150 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

Ważne!

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone i dopłata wynosi:

  • 500 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
  • 750 zł w skali roku dla gospodarstw domowych, 2-3 osobowych,
  • 1062,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
  • 1437,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel i zarządca budynku ma obowiązek zgłosić źródła ogrzewania i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklarację można złożyć metodą tradycyjną w Urzędzie Miasta I Gminy Daleszyce lub wysłać pocztą ( na adres : Urzędzie Miasta I Gminy Daleszyce, 26-021 Daleszyce, ul. Sienkiewicza 11) a także online. 

Właściciele domów użytkowanych już przed 1 lipca 2021 r. mają 12 miesięcy na zgłoszenie źródła ciepła (wysłania deklaracji do CEEB). W przypadku domów oddawanych do użytkowania po tej dacie właściciele mają obowiązek zgłoszenia pieca lub kotła w ciągu 14 dni od uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku. Jeśli ktoś nie zgłosi urządzenia, którym ogrzewa swój dom, do ewidencji może otrzymać karę grzywny do 500 zł. Jeśli sprawa trafi do sądu, wielkość grzywny może wzrosnąć do 5000 zł.

Wniosek do pobrania:

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego

Zaczynają się prace nad przygotowaniem projektów rozbudowy budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i przebudowy przedszkola w Daleszycach. Burmistrz Dariusz Meresiński podpisał umowy z wyłonionymi w przetargach wykonawcami zadań.

Dokumentację projektową dla zadania polegającego na rozbudowie, przebudowie i nadbudowie budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury przygotuje firma K&K Projekt, Architektura i Konstrukcja Grzegorz Kasprowicz z Kielc. Zadanie będzie kosztować 123.000,00 zł. Opracowaniem projektu nadbudowy i przebudowy budynku przedszkola przy ulicy Sienkiewicza w Daleszycach zajmie się spółka Projekt-Technika Łukasz Czerwik z Kielc. Dokumentacja ma kosztować 114.900,00 zł. Projekty wraz z pozwoleniem na budowę mają być gotowe w ciągu 9 miesięcy.

Zadanie dotyczące siedziby MGOK obejmuje przebudowę istniejącej kondygnacji, remont kotłowni i nadbudowę piętra. Na parterze powstanie klatka schodowa przystosowana do transportu osób niepełnosprawnych, przebudowane zostaną toalety, powstaną cztery pomieszczenia biurowe. Na nadbudowanym piętrze powstaną dwie sale prób wraz z kompletną instalacją nagłośnieniową i zapleczem oraz sala komputerowa. Wykonany zostanie nowy dach. W części, gdzie siedzibę ma klub sportowy, znajdą się przebudowane szatnie, zaplecze sanitarne, pokoje dla trenera, zarządu i masażysty. Projekt obejmuje również zadaszenie trybun sportowych i oświetlenie boiska. Budynek ma być też bardziej przyjazny środowisku ze względu na wprowadzenie nowoczesnych instalacji (pompa ciepła, piec na pellet, panele fotowoltaiczne).

W ramach zadania dotyczącego przebudowy przedszkola planowana jest likwidacja zielonego dachu z placem zabaw, który nie spełnia swojej funkcji, za to spowodował przecieki na elewacji i klatce schodowej, które muszą także zostać ujęte w planach naprawczych. Na nadbudowanej kondygnacji znajdą się dodatkowe sale dla minimum trzech grup dzieci przedszkolnych wraz z koniecznym zapleczem. W obiekcie planowane są różnorodne udogodnienia dla użytkowników obiektu, m.in. ogrzewanie podłogowe, klimatyzacja, fotowoltaika i monitoring. Wykonawca ma też zagospodarować teren dla zajęć sportowych i rekreacyjnych.

logo projekt szczecno

Gmina Daleszyce pozyskała dofinansowanie do rozbudowy świetlicy wiejskiej przy OSP w Szczecnie. - Nasz projekt zakłada przebudowę i rozbudowę obiektu, dzięki czemu mieszkańcy Szczecna zyskają miejsce do rekreacji, integracji i pielęgnowania lokalnych tradycji – zapowiada burmistrz Dariusz Meresiński. Wsparcie pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W odnowionej świetlicy planowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, m.in. działania artystyczne czy nauka języków obcych. -  Naszym celem jest stworzenie warunków dla pobudzenia aktywności mieszkańców, aby mieli możliwość spotykania się i twórczego wykorzystania czasu – mówi burmistrz. - Świetlice wiejskie spełniają w małych miejscowościach ważne funkcje, dlatego inwestując w infrastrukturę, zyskujemy nie tylko nowy, piękny obiekt, ale tym samym odpowiadamy na społeczne i kulturalne potrzeby mieszkańców.

Całkowity koszt przebudowy i wyposażenia świetlicy ma wynieść prawie 1 mln zł. Pomoc unijna wynosi połowę tej kwoty. Projekt jest dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, typ operacji „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach  działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi”.  Umowa została podpisana przez burmistrza Dariusza Meresińskiego i skarbnika gminy Daleszyce Roberta Szechnickiego oraz marszałka Województwa Świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego i członka Zarządu Województwa Marka Jońcę.

Magdalena Włodarska

Wojewoda świętokrzyski uchylił rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatów kieleckiego, staszowskiego i buskiego, w tym na terenie gminy Daleszyce.

Informujemy, że dnia 30.12.2021 r. w dzienniku urzędowym województwa świętokrzyskiego opublikowano rozporządzenie Wojewody świętokrzyskiego nr 17/2021 uchylające rozporządzenie 10/2021 w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Tym samym zostały zniesione obszary zapowietrzone i zagrożone na terenie gminy Daleszyce.

Nadal jednak gmina objęta jest ograniczeniami III (strefa czerwona)  zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji WE. (aktualna mapa obszarów z ograniczeniami dostępna jest pod adresem https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/)

Na obszarach objętych ograniczeniami właściciele stad trzody chlewnej powinni posiadać plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstwa zatwierdzony przez Powiatowego Lekarza Weterynarii jako podstawę do możliwości przemieszczeń trzody poza obszary objęte ograniczeniami.

Rozporządzenie Nr 17/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2021 r.

Od 8 grudnia 2021 r. od godz. 12.00 do 20 stycznia 2022 r., do godz. 12.00. rozpoczynamy rekrutację do projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach” realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki edukacji.

Pracowicie minął przedświąteczny czas dla uczniów Szkoły Podstawowej w Mójczy. Przedstawiamy krótką relację z wydarzeń, jakie miały miejsce w tej placówce. W klimat bożonarodzeniowego świętowania pięknie wpisuje się także wiersz nauczyciela szkoły, Łukasza Wilczkowskiego, który prezentujemy poniżej.