W Dzienniku Ustaw opublikowano wzory wniosków stosowane przy zastrzeganiu albo cofaniu zastrzeżenia numeru PESEL. Obsługa dokumentów w wersji papierowej będzie należała m.in. do urzędów gmin.

Minister cyfryzacji wydał rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania wniosków stosowanych przy zastrzeganiu albo cofaniu zastrzeżenia numeru PESEL. Wnioski w tej sprawie można składać osobiście w organie dowolnej gminy. Wniosek składany osobiście w wersji papierowej powinien być wypełniony drukowanymi literami w kolorze czarnym lub niebieskim i opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy.

Zgodnie z rozporządzeniem, wniosek może być sporządzony na podstawie danych zawartych w rejestrze PESEL oraz podanych przez wnioskodawcę i wydrukowany przez pracownika organu gminy z systemu teleinformatycznego w obecności wnioskodawcy.

We wniosku podaje się dane osoby składającej wniosek lub osoby, w imieniu której wniosek składa pełnomocnik, w tym: imię, nazwisko i numer PESEL. W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika należy uzasadnić tę decyzję. W formularzu przewidziano również miejsce na wpisanie numeru telefonu i adresu e-mail, ale ich podawanie nie jest obowiązkowe, może jedynie ułatwić kontakt w sprawie zastrzeżenia lub cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL

Zgodnie z ustawą o ewidencji ludności w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL gromadzone są następujące dane: numer PESEL; informacja o zastrzeżeniu numeru PESEL; informacja o chwili zastrzeżenia numeru PESEL; informacja o cofnięciu zastrzeżenia numeru PESEL; informacja o chwili cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL; oznaczenie organu albo podmiotu rejestrującego zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL.

Pełna treść rozporządzenia wraz z wzorami wniosków do pobrania poniżej.

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania wniosków stosowanych przy zastrzeganiu albo cofaniu zastrzeżenia numeru PESEL

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/gov/zastrzez-swoj-numer-pesel-lub-cofnij-zastrzezenie

Źródło: https://samorzad.pap.pl/kategoria/prawo/publikujemy-wzor-wniosku-o-zastrzezenie-numeru-pesel-dokument