Sołectwa i Sołtysi

Opublikowano: niedziela, 19, sierpień 2007 21:26

W skład gminy wchodzi Miasto Daleszyce oraz 17 miejscowości (sołectw).

 

Skład Zarządu Miasta Daleszyce:

- Halina Krzysiek - Przewodniczący
- Małgorzata Wojciechowska - członek
- Paweł Powałkiewicz - członek
- Anna Zwierzyńska - członek
- Irena Ratkiewicz - członek
Pobierz:

Statut Miasta Daleszyce

Statuty jednostek pomocniczych (sołectw)


Każde sołectwo, niezależnie czy ma radnego, musi posiadać swojego, ważnego przedstawiciela - Sołtysa.

 

Przyjęło się mówić, że Sołtys jest pierwszym urzędnikiem w terenie. Do jego zadań nie należy tylko zbieranie podatków ale szeroki wachlarz działań (czytaj poniżej).

Warto tutaj wspomnieć o bardzo szlachetnym wydarzeniu, którego bohaterami są właśnie sołtysi. Podczas organizowanego rokorocznie przez MGOK Daleszyce "Turnieju Sołectw Gminy Daleszyce" przeprowadzana jest równolegle akcja krwiodawstwa pn. „KREW DAREM ŻYCIA”.
turniej2011-001

 

Jakie uprawnienia ma Sołtys? Poniżej krótki wyciąg ze Statutu sołectwa.

 

"...

1. Organem wykonawczym w Sołectwie jest Sołtys.  Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata, licząc od wyborów Sołtysa.

 

ZADANIA SOŁECTWA

§ 6

1.     Do zadań Sołectwa należy zapewnienie udziału mieszkańców w zaspokajaniu ich zbiorowych potrzeb.

2.     Zadaniem Sołectwa jest w szczególności:

1/  organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,

2/  tworzenie pomocy sąsiedzkiej,

3/ zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu sporów socjalno-bytowych, kulturowych, opieki zdrowotnej, sportu i wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania,

4/  wspomaganie organów Gminy w realizacji ich zadań określonych przepisami prawa.

 

§ 7

1.     Sołectwo decyduje w następujących sprawach:

1/ własności, użytkowania lub innych praw rzeczowych i majątkowych zwanych mieniem gminy, będącym w jego dyspozycji, powstałych w wyniku własnej działalności jego mieszkańców,

2/ wyboru jego organów wykonawczych,

3/  mienia komunalnego przekazanego przez Radę Gminy,

4/ przeznaczenia środków finansowych będących w jego dyspozycji, uzyskanych w wyniku działalności społecznej jego mieszkańców,

5/ czynów społecznych; gromadzenia środków na inwestycje infrastrukturalne.

2.     Sołectwo wyraża opinie we wszystkich istotnych dla interesów mieszkańców sprawach, a w szczególności:

1/     planu zagospodarowania przestrzennego Sołectwa i jego realizacji,

2/     projektów rozstrzygnięć organów Gminy w części dotyczącej Sołectwa,

3/     występuje do organów Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwianie przekracza jego możliwości.

..."

 

 

Nasi Sołtysi :

Lp.

Sołectwo

Imię i nazwisko

1

Borków

 Rafał Siwonia
2

Brzechów

 Jadwiga Sitek
3

Cisów

 Dorota Dziedzic
4

Danków-Wójtostwo

 Bernadeta Krzywicka
5

Komórki

 Tomasz Nieznalski
6

Kranów

 Ewelina Miernik
7

Marzysz

 Bernarda Zarębska
8

Mójcza

 Szczepan Adamiec
9

Niestachów

 Karolina Mazurczak
10

Niwy

 Wacław Pawlik
11

Sieraków

 Sławomir Kołbuc
12

Słopiec

 Stanisława Kulik
13

Smyków

 Joanna Witkowska
14

Suków

 Ludwik Kubicki
15

Szczecno

 Anna Kroma

16

Trzemosna

 Wiesław Janik

17

Widełki

 Dorota Łabęcka