Rada Miejska w Daleszycach uchwaliła budżet na 2017 rok

Opublikowano: czwartek, 23, luty 2017 13:29

27 grudnia odbyła się ostatnia sesja Rady Miejskiej w 2016 roku, podczas której radni podjęli m.in. uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta i Gminy Daleszyce na 2017 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028.

   W budżecie na 2017 rok zaplanowano dochody gminy w wysokości - 65.882.392,23 zł (dla porównania w 2013 roku wynosiły - 50,4 mln zł; w 2014 r. - 48,6 mln zł; w 2015 r. - 48,6 mln zł; w 2016 r. - 49,6 mln zł), w tym dochody bieżące - 60.803.420,36 zł, a majątkowe - 5.078.971,87 zł. Na wydatki przeznaczono kwotę 66.382.392,23 zł, w tym na wydatki bieżące 55.254.667,66 zł, a na majątkowe 11.127.724,57 zł. W ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono kwotę 397.225,44 zł.

W budżecie na 2017 rok zabezpieczono środki m. in. na :
- budowę chodników w miejscowościach: Słopiec (w ramach funduszu sołeckiego), Suków, Mójcza, Brzechów, Niestachów, Daleszyce- Kranów, Niwy przy drodze wojewódzkiej,
- budowę dróg gminnych i powiatowych w miejscowościach: Cisów, Kranów, Sieraków, Komórki, Niwy, Mójcza, Brzechów, Szczecno, Borków, Daleszyce-ulica Mickiewicza i Zielona, Marzysz, Suków, Trzemosna,
- zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Niestachowie,
- budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Słopiec,
- budowę boisk sportowych w miejscowościach Słopiec i Szczecno,
- przebudowę oświetlenia ulicznego,
- opracowanie projektu na modernizację drogi - Daleszyce ulica Kilińskiego,
- opracowanie projektu na modernizację drogi - Daleszyce ulica Spacerowa,
- aktualizację dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy szkoły w Niestachowie,
- dokumentację oraz budowę nowych odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (krótkie odcinki).
- funkcjonowanie działających na terenie gminy szkół, MGOK, MGBP, MGOPS, ochotniczych straży pożarnych, klubów sportowych, na współpracę z organizacjami pozarządowymi,

W zadaniach wieloletnich zabezpieczono środki m. in. na:
- zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez termomodernizację, modernizację urządzeń energetycznych budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na obszarze gminy Daleszyce w ramach ZIT KOF (dotyczy szkoły podstawowej i gimnazjum w Daleszycach, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i ośrodka zdrowia w Sukowie, szkoły podstawowej w Niestachowie i Borkowie),
- wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w ramach ZIT KOF na obszarze gminy Daleszyce,
-budowę kanalizacji sanitarnej oraz modernizacje sieci wodociągowej w miejscowościach Suków i Kranów,
- rozbudowę oczyszczalni ścieków w Daleszycach,
- rozbudowę ujęcia wody wraz z nitką wodociągową w miejscowości Niwy,
- budowę przydomowych oczyszczalni ścieków m.in. w Niwach, Cisowie i Widełkach,
- aktualizację opracowania zmian w obowiązującym studium uwarunkowań i
 kierunków zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy,
- budowę centrum przesiadkowego w miejscowości Suków,
- budowę dróg gminnych w miejscowościach: Mójcza, Słopiec, Brzechów.

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2028, zaplanowano strukturę wieloletnich dochodów i wydatków.

Na sesji podjęto również uchwały dotyczące Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2017 rok oraz w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Daleszyce.

Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie. Na 15 radnych w sesji brało udział 12 radnych. Nieobecni radni to: Pani Adriana Stokowiec, Pani Stanisława Olejarczyk, Pan Tomasz Jończyk.