Rada Miejska w Daleszycach uchwaliła budżet na 2016 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016 - 2028

Opublikowano: środa, 30, grudzień 2015 14:11

sesja-zdjW dniu 29 grudnia 2015 roku Rada Miejska w Daleszycach uchwaliła budżet Gminy Daleszyce na 2016 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016 - 2028. Uchwała budżetowa została przyjęta: 14 głosami „za” przy jednym głosie „wstrzymującym” radnego Ludwika Kubickiego.

W budżecie na 2016 rok zaplanowano dochody gminy w wysokości 49,63 mln złotych, w tym dochody bieżące 47,69 mln złotych, majątkowe 1,95 mln złotych. Na wydatki przeznaczono kwotę w wysokości 46,67 mln złotych, w tym na wydatki bieżące 41,37 mln złotych, majątkowe 5,30 mln złotych. W ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono kwotę w wysokości 384 tys. złotych przeznaczoną na zadania własne tych jednostek. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 2,95 mln złotych, została przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

W budżecie 2016 roku zaplanowano m.in. następujące inwestycje:

1) w zadaniach rocznych:

- dobudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w  Mójczy, Borkowie, Szczecnie, Daleszycach, Sukowie, Marzyszu oraz dobudowa sieci wodociągowej w  Niwach, Brzechowie, Niestachowie,
- modernizacja ujęć wody w  Niwach , Mójczy i Sukowie,
- opracowanie dokumentacji rozbudowy oczyszczalni ścieków w Daleszycach,
- udział w budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej - odcinek Daleszyce - Kranów,
- wykonanie projektu na budowę dróg gminnych w Borkowie ( na osiedlu),
- przebudowa dróg gminnych w  Daleszycach, Komórkach, Brzechowie, Kranowie, Niwach, Sierakowie ,Trzemosnej, Borkowie , Cisowie i Szczecnie.
- budowa nowych wiat przystankowych,
- budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Słopiec - w ramach środków
z funduszu sołeckiego,

- budowa nowych odcinków oświetlenia ulicznego,
- udział w remontach i przebudowie dróg powiatowych na terenie gminy,

2) w zadaniach wieloletnich:

- aktualizacja projektu na budowę kanalizacji w Kranowie,
- opracowanie dokumentacji na budowę pompowni wodociągowej w Cisowie i pompowni ścieków w Daleszycach,
- aktualizacja projektu na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Niwach,
- udział w rozbudowie drogi wojewódzkiej w ramach obwodnic Sukowa i Daleszyc,
- rozliczenie rozbudowy drogi gminnej Marzysz - Znojów,
- poprawa warunków komunikacyjnych poprzez przebudowę dróg na terenie gminy (w ramach programu PROW),
- zakończenie i rozliczenie rozbudowy Szkoły Podstawowej w Mójczy,
- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sierakowie,
- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE,
- modernizacja oświetlenia ulicznego ZIT KOF na obszarze gminy,
- opracowanie dokumentacji i projektów na budowę boiska sportowego w Słopcu i Szczecnie,
- inne mniejsze zadania inwestycyjne,

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 - 2028, zaplanowano strukturę wieloletnich dochodów i wydatków. Określono także prognozę obsługi wysokiego długu publicznego gminy oraz ustalono limity zobowiązań wynikające z planowanych w tym okresie przedsięwzięć mających charakter zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych.

- Przedstawiony budżet jest budżetem nadwyżkowym, który pozwoli nam na zmniejszenie zadłużenia Gminy Daleszyce o kwotę blisko 3 000 000,00 zł czyli około 10 %, poprzez częściową spłatę zaciągniętych w poprzednich latach, kredytów i pożyczek – mówił przed uchwaleniem budżetu burmistrz - Musimy wykazać się dużą dyscypliną finansową, aby budżet na 2016 rok został w całości wykonany. Przed nami rok, w którym oprócz inwestowania, zmniejszania wydatków bieżących oraz zwiększania dochodów budżetowych, będziemy koncentrować się na przygotowaniu dokumentacji, dzięki której będziemy mogli aplikować o środki unijne. Cieszę się z faktu , że Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię przedstawionego budżetu na 2016 rok, uznała budżet za zgodny zarówno z obowiązującymi przepisami prawa, jak też z zasadami planowania budżetowego.

Na koniec burmistrz podziękował radnym Rady Miejskiej za poprzedni rok wspólnej pracy oraz wyraził głęboką nadzieję na owocną współpracę w roku 2016.

BS