Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?

Opublikowano: wtorek, 10, czerwiec 2014 14:52

Po raz pierwszy Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach prezentuje Informator Budżetowy

BUDŻET GMINY jest uchwalanym przez radnych w formie uchwały budżetowej rocznym planem finansowym obejmującym dochody i wydatki oraz przychody i rozchody.
Poprzez plan dochodów rozumiemy prognozę bezzwrotnych wpływów, jakie trafią do budżetu z różnego rodzaju tytułów. Słowo bezzwrotne oznacza, że gmina nie musi nikomu zwracać pobranych pieniędzy, w odróżnieniu od kredytów i pożyczek czy obligacji, które należy zwrócić i które nazywamy przychodami.
Z punktu widzenia samodzielności gminy istotne znaczenie ma podział dochodów na tzw. dochody własne tj. dochody realizowane przez gminę na podstawie odrębnych ustaw i dochody obce, które nie mają stałego charakteru i nie pochodzą z własnej działalności gminy.
Plan wydatków składa się z nieprzekraczalnych limitów środków publicznych przekazanych na realizację poszczególnych zadań. Poważnym naruszeniem prawa jest przekroczenie planu zaplanowanych wydatków.

Celem sporządzenia i realizowania budżetu jest rozsądne zarządzanie posiadanymi środkami publicznymi. Budżet stanowi podstawę finansowego planowania przedsięwzięć oraz dostarcza najważniejszych informacji potrzebnych do kontroli prowadzonej działalności.
O tym na co zostaną wydane zaprojektowane pieniądze decyduje Rada Gminy podejmując podczas obrad sesji najważniejszy dokument stanowiący podstawę gospodarki finansowej gminy – uchwałę budżetową.

Pobierz i przeczytaj Informator Budzetowy