Rada Miejska w Daleszycach uchwaliła budżet na 2017 rok

27 grudnia odbyła się ostatnia sesja Rady Miejskiej w 2016 roku, podczas której radni podjęli m.in. uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta i Gminy Daleszyce na 2017 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028.

   W budżecie na 2017 rok zaplanowano dochody gminy w wysokości - 65.882.392,23 zł (dla porównania w 2013 roku wynosiły - 50,4 mln zł; w 2014 r. - 48,6 mln zł; w 2015 r. - 48,6 mln zł; w 2016 r. - 49,6 mln zł), w tym dochody bieżące - 60.803.420,36 zł, a majątkowe - 5.078.971,87 zł. Na wydatki przeznaczono kwotę 66.382.392,23 zł, w tym na wydatki bieżące 55.254.667,66 zł, a na majątkowe 11.127.724,57 zł. W ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono kwotę 397.225,44 zł.

W budżecie na 2017 rok zabezpieczono środki m. in. na :
- budowę chodników w miejscowościach: Słopiec (w ramach funduszu sołeckiego), Suków, Mójcza, Brzechów, Niestachów, Daleszyce- Kranów, Niwy przy drodze wojewódzkiej,
- budowę dróg gminnych i powiatowych w miejscowościach: Cisów, Kranów, Sieraków, Komórki, Niwy, Mójcza, Brzechów, Szczecno, Borków, Daleszyce-ulica Mickiewicza i Zielona, Marzysz, Suków, Trzemosna,
- zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Niestachowie,
- budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Słopiec,
- budowę boisk sportowych w miejscowościach Słopiec i Szczecno,
- przebudowę oświetlenia ulicznego,
- opracowanie projektu na modernizację drogi - Daleszyce ulica Kilińskiego,
- opracowanie projektu na modernizację drogi - Daleszyce ulica Spacerowa,
- aktualizację dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy szkoły w Niestachowie,
- dokumentację oraz budowę nowych odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (krótkie odcinki).
- funkcjonowanie działających na terenie gminy szkół, MGOK, MGBP, MGOPS, ochotniczych straży pożarnych, klubów sportowych, na współpracę z organizacjami pozarządowymi,

Czytaj więcej...

Rada Miejska w Daleszycach uchwaliła budżet na 2016 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016 - 2028

sesja-zdjW dniu 29 grudnia 2015 roku Rada Miejska w Daleszycach uchwaliła budżet Gminy Daleszyce na 2016 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016 - 2028. Uchwała budżetowa została przyjęta: 14 głosami „za” przy jednym głosie „wstrzymującym” radnego Ludwika Kubickiego.

W budżecie na 2016 rok zaplanowano dochody gminy w wysokości 49,63 mln złotych, w tym dochody bieżące 47,69 mln złotych, majątkowe 1,95 mln złotych. Na wydatki przeznaczono kwotę w wysokości 46,67 mln złotych, w tym na wydatki bieżące 41,37 mln złotych, majątkowe 5,30 mln złotych. W ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono kwotę w wysokości 384 tys. złotych przeznaczoną na zadania własne tych jednostek. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 2,95 mln złotych, została przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

Czytaj więcej...

Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?

Po raz pierwszy Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach prezentuje Informator Budżetowy

BUDŻET GMINY jest uchwalanym przez radnych w formie uchwały budżetowej rocznym planem finansowym obejmującym dochody i wydatki oraz przychody i rozchody.
Poprzez plan dochodów rozumiemy prognozę bezzwrotnych wpływów, jakie trafią do budżetu z różnego rodzaju tytułów. Słowo bezzwrotne oznacza, że gmina nie musi nikomu zwracać pobranych pieniędzy, w odróżnieniu od kredytów i pożyczek czy obligacji, które należy zwrócić i które nazywamy przychodami.
Z punktu widzenia samodzielności gminy istotne znaczenie ma podział dochodów na tzw. dochody własne tj. dochody realizowane przez gminę na podstawie odrębnych ustaw i dochody obce, które nie mają stałego charakteru i nie pochodzą z własnej działalności gminy.
Plan wydatków składa się z nieprzekraczalnych limitów środków publicznych przekazanych na realizację poszczególnych zadań. Poważnym naruszeniem prawa jest przekroczenie planu zaplanowanych wydatków.

Czytaj więcej...


Dzisiaj jest: 17 listopada 2018 Imieniny: Waleria, Salomea, Grzegorz

utrudnienia-obwodnica

WYBORY_SAMORZADOWE_2018

czyste-powietrze

odpady2013

aplikacja-blisko-baner

esesja logo

Projekty współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej

flaga-unii

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

logo zit kof

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Daleszyce

Lokalny Program Rewitalizacji

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

pgn

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

mgops

logo-mgops-swiadczenia

Biuletyn Informacji Publicznejepuap2
Źródła prawa

Pogoda u nas

Pogoda Daleszyce z serwisu

Statystyki odwiedzin

11380509