Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - „Realizacja programu usuwania azbestu z terenu Miasta i Gminy Daleszyce" 2016 r.

Informuję, że w dniu 16 listopada 2016r. zostało zakończone zadanie pn.: „Realizacja programu usuwania azbestu z terenu Miasta i Gminy Daleszyce" 2016 r.

Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale ze środków:
• Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - kwota dotacji 17.280,00 zł, tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania;
• Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach - kwota dotacji 12.096,00 zł, tj. 35% kosztów kwalifikowanych zadania
• oraz ze środków Gminy Daleszyce -w kwocie 5.184,00 zł.

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

loga-projekt-stary

IV Oś priorytetowa - Dziedzictwo naturalne i kulturowe

Działanie 4.1 - Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: "Zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Niestachów w Gminie Daleszyce w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków"

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSW.04.01.00-26-0041/16-00

1. Specjalistyczny samochód strażacki dla OSP w Niestachowie.

2. Podpisanie umowy na zakup samochodu strażackiego dla OSP Niestachów.

3. Druhowie z Niestachowa mają nowoczesny wóz strażacki.

 


 

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ: nieruchomości stanowiących własność Gminy Daleszyce, położonych w MARZYSZU PIERWSZYM

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce, działając na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2015r., poz.1774 ze zm.), rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( t.j. Dz. U. z 2014r., poz.1490 )

OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ: nieruchomości stanowiących własność Gminy Daleszyce, położonych w MARZYSZU PIERWSZYM, obręb geodezyjny Marzysz, gmina Daleszyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 21/4 o pow. 0,1122 ha, nr 21/5 o pow. 0,1121 ha, nr 21/6 o pow.0,1120 ha, nr 21/7 o pow. 0,1118 ha, nr 21/9 o pow. 0,1115 ha, nr 21/10 o pow. 0,1894 ha, księga wieczysta KI1L/00127353/2.

Czytaj więcej...

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ: nieruchomości stanowiących własność Gminy Daleszyce, położonych w NIWACH

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce, działając na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2015r., poz.1774 ze zm.), rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( t.j. Dz. U. z 2014r., poz.1490 )

OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ: nieruchomości stanowiących własność Gminy Daleszyce, położonych w NIWACH, gm. Daleszyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 1157/62 o pow. 0,1700 ha, nr 1157/63 o pow. 0,1701 ha, nr 1157/64 o pow.0,1700 ha, nr 1157/65 o pow. 0,1776 ha i nr 771/4 o pow. 0,1079 ha, księgi wieczyste KI1L/00074007/5, KI1L/00150134/1.

Nieruchomości gruntowe nieużytkowane porośnięte trawą, położone w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i lasu. Kształt regularny prostokątny za wyjątkiem działki nr 771/4. Teren płaski. Działki posiadają dostęp do drogi publicznej. W planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niwy w/w nieruchomości przeznaczone są pod budownictwo

Nieruchomości będące przedmiotem przetargu nie jest obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie posiadają zobowiązań i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.

Działka nr 1157/62 o pow. 0,1700 ha               Działka nr 1157/63 o pow. 0,1701 ha
Cena wywoławcza - 63.990,00 zł                      Cena wywoławcza - 64.030,00 zł
Wadium - 6.400,00 zł                                        Wadium - 6.405,00 zł

Działka nr 1157/64 o pow. 0,1700 ha               Działka nr 1157/65 o pow. 0,1776 ha
Cena wywoławcza - 63.990,00 zł                     Cena wywoławcza - 66.850,00 zł
Wadium - 6.400,00 zł                                          Wadium - 6.700,00 zł

Działka nr 771/4 o pow. 0,1079 ha
Cena wywoławcza - 32.320,00 zł
Wadium - 3.250,00 zł

Do ustalonej w przetargu ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT - 23%.

Przetarg zostanie przeprowadzony w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach pl. Staszica 9, sala nr 13 na parterze dnia 21 listopada 2016 r. ( poniedziałek ) o godzinie 14:00.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości w terminie do dnia 17 listopada 2016 r. na konto Gminy Daleszyce, BS Daleszyce-Górno Nr 04 8485 0009 0000 0130 9000 0002. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy Daleszyce.

Ogłoszenie, wywiesza się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, ponadto informacja o przetargu podana zostanie do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronach internetowych tut. Urzędu.

Bliższych informacji udziela Referat Gospodarki, Mienia i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce, pok. nr 9, tel. 41 317 16 94 w.109.

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w świetle znowelizowanych od 1 września 2012 r. przepisów art. 70b ustawy o systemie oświaty

Z dniem 1 września 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206), a wraz z nią istotne zmiany w systemie kształcenia zawodowego. Przede wszystkim przebudowana została struktura szkolnictwa zawodowego. W zreformowanym systemie nie będzie już dwuletnich szkół zawodowych - wszystkie szkoły zawodowe realizować będą jednolity, trzy letni cykl kształcenia. Wynika to z podstawowego założenia reformy, zgodnie, z którym edukacja w szkole ponadgimnazjalnej, w tym również w zasadniczej szkole zawodowej, będzie zamykała rozpoczęty w gimnazjum cykl kształcenia ogólnego.

Czytaj więcej...


Dzisiaj jest: 25 kwietnia 2018 Imieniny: Marek, Jarosław, Wasyl

odpady2013

jpk vat x

aplikacja-blisko-baner

Projekty współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej

flaga-unii

Odnawialne Źródła Energii (OZE)

oze

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

logo zit kof

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Daleszyce

Lokalny Program Rewitalizacji

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

pgn

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

mgops

Stacja Meteorologiczna przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach

pogoda-gimnazjum

Biuletyn Informacji Publicznejepuap2
Źródła prawa

Pogoda u nas

Pogoda Daleszyce z serwisu

Statystyki odwiedzin

11152051