Ogłoszenie - opracowanie mpzp sołectwa Trzemosna

Daleszyce, dnia 17. 01. 2013 r.

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Trzemosna na terenie gminy Daleszyce.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) oraz Uchwały Nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Daleszyce

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce
zawiadamia

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Trzemosna na terenie gminy Daleszyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 28 stycznia 2013 r. do 26 lutego 2013 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, w godzinach pracy urzędu.

Czytaj więcej...

Informacja - opracowanie mpzp sołectwa Trzemosna

Daleszyce, dnia 17. 01. 2013 r.

INFORMACJA
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE
Z DNIA 17. 01. 2013 R.

Na podstawie art. 3 pkt. 14 lit. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Trzemosna na terenie gminy Daleszyce oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Czytaj więcej...

Informacja - rozstrzygnięcie konkursu z zakresu wspierania kultury,|| promocji i sportu

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce informuje o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 3013r. w zakresie kultury i promocji oraz kultury fizycznej i sportu.

Szczegóły w załączonym pliku PDF

Informacja - Budowa drogi gminnej ul. Spacerowa w Daleszycach

GMR. 7219.001.1.2013

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY W DALESZYCACH

 Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce – zarządca dróg gminnych na terenie gminy Daleszyce – na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zm.) informuje, że przygotowywane jest do realizacji niżej wymienione zadanie inwestycyjne: Budowa drogi gminnej ul. Spacerowa w Daleszycach

 W ramach wymienionej inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7 – 7f ustawy o drogach publicznych. Zgłoszenia należy kierować w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach, Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce.

Czytaj więcej...

Informacja o wynikach naboru animatorów CASI

Informacja o wynikach naboru na stanowisko:
Animator/Animatorka w Centrum Animacji Społeczeństwa Informacyjnego (CASI)


Osoba/instytucja zgłaszająca ofertę:
Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce
     
Oferowane stanowisko:
Animator/Animatorka w Centrum Animacji Społeczeństwa Informacyjnego (CASI)

Ilość oferowanych stanowisk:
4

Wymiar czasu:
1 etat w wymiarze pełnego czasu pracy tj. 8/40

Miejsce pracy:
Jedno z czterech Centrów Animacji Społeczeństwa Informacyjnego (CASI), tj. w Świetlicy Wiejskiej  w Trzemosnej / w Świetlicy Wiejskiej w Niwach / w Gimnazjum w Daleszycach / w Gimnazjum w Sukowie

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko zostały wybrane następujące osoby:
CASI w Świetlicy Wiejskiej w Trzemosnej – Pani Kamila Dziedzic, zam. w Trzemosnej,
CASI w Świetlicy Wiejskiej w Niwach – Pani Agnieszka Jaroń, zam. w Niwach,
CASI w Gimnazjum w Daleszycach – Pan Paweł Woźniak, zam. w Niwach,
CASI w Gimnazjum w Sukowie – Pan Mateusz Kowalik, zam. w Sukowie.


Dzisiaj jest: 24 marca 2018 Imieniny: Gabriel, Marek, Gabor

odpady2013

jpk vat x

aplikacja-blisko-baner

Projekty współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej

flaga-unii

Odnawialne Źródła Energii (OZE)

oze

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

logo zit kof

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Daleszyce

Lokalny Program Rewitalizacji

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

pgn

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

mgops

Stacja Meteorologiczna przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach

pogoda-gimnazjum

Biuletyn Informacji Publicznejepuap2
Źródła prawa

Pogoda u nas

Pogoda Daleszyce z serwisu

Statystyki odwiedzin

11118518