Trzeci Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Niwach

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce, działając na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.), rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( t.j. Dz. U. z 2014r., poz.1490 )

OGŁASZA TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ:
nieruchomości stanowiących własność Gminy Daleszyce, położonych w NIWACH, gm. Daleszyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 1157/62 o pow. 0,1700 ha, nr 1157/63 o pow. 0,1701 ha, nr 1157/64 o pow.0,1700 ha, nr 1157/65 o pow. 0,1776 ha i nr 771/4 o pow. 0,1079 ha, księgi wieczyste KI1L/00074007/5, KI1L/00150134/1.

Nieruchomości gruntowe nieużytkowane porośnięte trawą, położone w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i lasu. Kształt regularny prostokątny za wyjątkiem działki nr 771/4. Teren płaski. Działki posiadają dostęp do drogi publicznej. W planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niwy w/w nieruchomości przeznaczone są pod budownictwo. Nieruchomości będące przedmiotem przetargu nie jest obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie posiadają zobowiązań i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.

Działka nr 1157/62 o pow. 0,1700 ha               Działka nr 1157/63 o pow. 0,1701 ha
 Cena wywoławcza - 45.900,00 zł                      Cena wywoławcza - 45.930,00 zł
 Wadium - 4.600,00 zł                                         Wadium - 4.600,00 zł

 Działka nr 1157/64 o pow. 0,1700 ha                Działka nr 1157/65 o pow. 0,1776 ha
 Cena wywoławcza - 45.900,00 zł                       Cena wywoławcza - 47.950,00 zł
 Wadium - 4.600,00 zł                                           Wadium - 4.800,00 zł

 Działka nr 771/4 o pow. 0,1079 ha
 Cena wywoławcza - 16.200,00 zł
 Wadium - 1.620,00 zł

Do ustalonej w przetargu ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT - 23%.

Przetarg zostanie przeprowadzony w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach pl. Staszica 9, sala nr 13 na parterze dnia 12 maja 2017 r. ( piątek ) o godzinie 14:00.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości w terminie do dnia 08 maja 2017 r. na konto Gminy Daleszyce, BS Daleszyce-Górno Nr 04 8485 0009 0000 0130 9000 0002. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy Daleszyce.

Ogłoszenie, wywiesza się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, ponadto informacja o przetargu podana zostanie do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronach internetowych tut. Urzędu.

Bliższych informacji udziela Referat Gospodarki, Mienia i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce, pok. nr 9, tel. 41 317 16 94 w.109.

Utrzymanie dróg.

INFORMACJA

W SPRAWIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG NA TERENIE GMINY DALESZYCE
W SEZONIE ZIMOWYM 2016/2017.

I. Droga wojewódzka nr 764 Kielce –Kranów -Daleszyce- Staszów

będzie utrzymywana przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach

TELEFON DO DYŻURNEGO W DYREKCJI - 41 347 04 92 (70)

DO OBWODU DROGOWEGO W ZGÓRSKU – 41 346 58 40 (50),  tel. kom. 604-401-210

II. Drogi powiatowe do utrzymania przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach:

1. Droga nr 15 541 ( 0355T) - Suków –Pierzchnica –Chmielnik,

2. Droga nr 15 517 ( 0332T) -Górno – Daleszyce – Borków,

3. Droga nr 15 514 ( 0329T) -Radlin – Brzechów – Daleszyce,

4. Droga nr 15 513 ( 0328T) -Zagórze- Mójcza – Suków ,

5. Droga nr 15 519 ( 0334T) -Daleszyce – Napęków,

6. Droga nr 15 561 ( 0372T) -Suków – Suków Babie

nr 15 562 ( 0365T) -Suków (tzw. Modrzewie ) po trasie kursowania linii MZK, i nr 15 563( 0373T) - Dyminy –Suków,

7. Droga nr 15 516 ( 0331T) - przez wieś Niestachów ,

8. Droga nr 15 520 ( 0335T) - Niwki Daleszyckie ,

9. Droga nr 15 521 ( 0355T) - Smyków – Sieraków ,

10. Droga nr 15 496 ( 0313T) - Cisów – Cisów Zakościele,

11. Droga nr 15 522 ( 0337T) - Huta Nowa – Widełki - Makoszyn,

12. Droga nr 15 553 ( 0365T) - na odcinku Wojciechów –Komórki,

13. Droga nr 15 542 ( 0356T) - Borków – Trzemosna.

14. Droga nr 15 552 ( 0361T) - Wojciechów –Skrzelczyce,

15. Droga nr 15 557 ( 0368T) - Podmarzysz- Marzysz I - Marzysz II,

16. Droga nr 15 543 ( 0357T) - przez wieś Szczecno,

18. Droga nr 15 544 ( 0358T) - Słopiec Szlachecki

Drogi powiatowe, które łączą sąsiednie gminy i odbywa się regularna komunikacja obsługująca ruch pasażerski – będą przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach utrzymywane w sposób ciągły , a pozostałe interwencyjnie.

TELEFON DO DYREKCJI PZD w KIELCACH - 41 200 -17- 33

DO OBWODU DROGOWEGO w ŁAGOWIE - 41 307- 40- 68

III. Drogi gminne i wiejskie tzw. transportu rolniczego- dojazdy do terenów zabudowanych- będą utrzymywane w okresie zimy przez Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach, a w przypadkach pilnych - interwencyjnie przez innych zleceniobiorców dysponujących sprzętem do odśnieżania i zwalczania śliskości.

Dotyczy to następujących dróg gminnych :

1) Ulice w miejscowości Daleszyce: Mickiewicza, Kilińskiego, Moniuszki, Reja + Pl. Cedry, Paderewskiego, Żeromskiego, Grottgera, Wigury, Kanałowa, Zielona, Polna, Mała, Zakościele, Wójtostwo , Błonie, 3-go Maja,
2) Droga nr 319 009 T Daleszyce - Niwki,
3) Droga nr 319 007 T Kranów – Słopiec,
4) Droga nr 319 015 T Borków – Podmarzysz,
5) Droga nr 319 001 T Kaczyn - Marzysz ( od drogi pow. nr 0355T),
6) Droga nr 319 006 T Kaczyn - Znojów,
7) Droga nr 319 016 T Marzysz - Znojów,
8) Droga nr 319 014 T Marzysz I - Marzysz II,
9) Droga nr 319 003 T Bukówka – Mójcza ( ul. Chabrowa),
10) Droga nr 319 005 T Szlachecki przez wieś,
11) Droga nr 319 008 T Słopiec - Ławy - Niwki,
12) Droga nr 319 009 T Daleszyce - Niwki,
13) Droga nr 319 010 T Wójtostwo- Niwki,
14) Droga nr 319 011 T Daleszyce ul. Zagórze ( od drogi pow. nr 0332T po lewej i prawej stronie),
15) Droga nr 319 012 T Daleszyce ul. Dębczyny ( od drogi pow. nr 0328T),
16) Droga nr 319 013 T Brzechów - Brzechów Nowiny,
17) Droga nr 319 004 T Borków – Słopiec Szlachecki,
18) Droga nr 319 018 T Do ujęcia wody w Mójczy,
19) Droga nr 319 019 T Przez wieś Suków Papiernia,
20) Droga nr 319 021 T Przez wieś Niwki Daleszyckie,
21) Droga nr 319 022 T Przez wieś Cisów tzw. Łonek,
22) Droga nr 319 023 T Przez wieś Cisów Zadworze - Pasieka,
23) Droga nr 319 024 T Przez wieś Widełki tzw. Brzezinki,
24) Droga nr 319 025 T Przez wieś Widełki tzw. Zarobińskie,
25) Droga nr 319 026 T Przez wieś Danków tzw. Górka,
26) Droga nr 319 027 T Przez wieś Kranów,
27) Droga nr 319 028 T Słopiec Szlachecki - Słopiec Rządowy,
28) Droga nr 319 029 T Przez wieś Borków – Działki,
29) Droga nr 319 002 T Skorzeszyce – Smyków (od drogi powiatowej do szkoły),
30) Droga nr 319 020 T Trzemosna – Szczecno.

oraz pozostałe drogi tzw. dojazdowe – wewnętrzne - do istniejących zabudowań mieszkalnych .

TELEFON DO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W DALESZYCACH – 41 307 20 21

I URZĘDU MIASTA I GMINY W DALESZYCACH - 41 317-16-94 wew. 104

 INFORMACJA

 

W SPRAWIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG NA TERENIE GMINY DALESZYCE W SEZONIE ZIMOWYM 2014/2015.

 

Kolejność i sposób zimowego utrzymania odcinków dróg przebiegających przez teren gminy i znajdujących się na terenie gminy Daleszyce.

 

I. Droga wojewódzka nr 764 Kielce –Kranów -Daleszyce- Staszów

 będzie utrzymywana przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich

 w Kielcach

 

TELEFON DO DYŻURNEGO W DYREKCJI - 41 347 04 92 (70)

DO OBWODU DROGOWEGO W ZGÓRSKU – 41 346 58 40 (50)

 

II. Drogi powiatowe do utrzymania przez Powiatowy Zarząd Dróg

 w Kielcach:

 

 1. Droga nr 15 541 ( 0355T) - Suków –Pierzchnica –Chmielnik,

 2. Droga nr 15 517 ( 0332T) -Górno – Daleszyce – Borków,

 3. Droga nr 15 514 ( 0329T) -Radlin – Brzechów – Daleszyce,

 4. Droga nr 15 513 ( 0328T) -Zagórze- Mójcza – Suków ,

 5. Droga nr 15 519 ( 0334T) -Daleszyce – Napęków,

 6. Droga nr 15 561 ( 0372T) -Suków – Suków Babie

 nr 15 562 ( 0365T) -Suków (tzw. Modrzewie ) po trasie kursowania

 linii MZK,

 i nr 15 563( 0373T) - Dyminy –Suków,

 7. Droga nr 15 516 ( 0331T) - przez wieś Niestachów ,

 8. Droga nr 15 520 ( 0335T) - Niwki Daleszyckie ,

 9. Droga nr 15 521 ( 0355T) - Smyków – Sieraków ,

10. Droga nr 15 496 ( 0313T) - Cisów – Cisów Zakościele,

11. Droga nr 15 522 ( 0337T) - Huta Nowa – Widełki - Makoszyn,

12. Droga nr 15 553 ( 0365T) - na odcinku Wojciechów –Komórki,

13. Droga nr 15 542 ( 0356T) - Borków – Trzemosna.

14. Droga nr 15 552 ( 0361T) - Wojciechów –Skrzelczyce,

15. Droga nr 15 557 ( 0368T) - Podmarzysz- Marzysz I - Marzysz II,

16. Droga nr 15 543 ( 0357T) - przez wieś Szczecno,

18. Droga nr 15 544 ( 0358T) - Słopiec Szlachecki

 

 Drogi powiatowe, które łączą sąsiednie gminy i odbywa się regularna

 

komunikacja obsługująca ruch pasażerski – będą przez Powiatowy Zarząd Dróg

 

w Kielcach utrzymywane w sposób ciągły , a pozostałe interwencyjnie.

 

TELEFON DO DYREKCJI PZD w KIELCACH - 41 200 -17- 33

 

DO OBWODU DROGOWEGO w ŁAGOWIE - 41 307- 40- 68

 

 

 - 2 -

 

III. Drogi gminne i wiejskie tzw. transportu rolniczego- dojazdy do terenów

 zabudowanych- będą utrzymywane w okresie zimy przez Zakład Usług

 Komunalnych w Daleszycach, a w przypadkach pilnych - interwencyjnie

 przez innych zleceniobiorców dysponujących sprzętem do odśnieżania

 i zwalczania śliskości.

 

Dotyczy to następujących dróg gminnych :

 

 1) Ulice w miejscowości Daleszyce: Mickiewicza, Kilińskiego, Moniuszki,

 Reja + Pl. Cedry, Paderewskiego, Żeromskiego, Kanałowa, Zielona, Polna,

 Zakościele, Wójtostwo , Błonie, 3-go Maja.

2) Droga nr 319 007 T Kranów – Słopiec,

3)     Droga nr 319 015 T Borków – Podmarzysz,

 4) Droga nr 319 001 T Kaczyn - Marzysz ( od drogi pow. nr 15 541),

 5) Droga nr 319 006 T Kaczyn - Znojów,

 6) Droga nr 319 014 T Marzysz I - Marzysz II,

 7) Droga nr 319 003 T Bukówka – Mójcza ( ul. Chabrowa),

 8) Droga nr 319 005 T Szlachecki przez wieś,

 9) Droga nr 319 008 T Słopiec - Ławy - Niwki,

10) Droga nr 319 009 T Daleszyce - Niwki,

11) Droga nr 319 010 T Wójtostwo- Niwki,

12) Droga nr 319 011 T Daleszyce ul. Zagórze ( od drogi pow. nr 15 517),

13) Droga nr 319 012 T Daleszyce ul. Dębczyny ( od drogi pow. nr 15 514),

14) Droga nr 319 013 T Brzechów - Brzechów Nowiny,

15) Droga nr 319 002 T Skorzeszyce – Smyków ( od drogi powiatowej do szkoły ) ,

16) Droga nr 319 004 T Borków – Słopiec Szlachecki,

17) Droga nr 319 016 T Marzysz - Znojów,

18) Droga nr 319 018 T Do ujęcia wody w Mójczy,

19) Droga nr 319 019 T Przez wieś Suków Papiernia,

20) Droga nr 319 020 T Trzemosna - Szczecno,

21) Droga nr 319 021 T Przez wieś Niwki Daleszyckie,

22) Droga nr 319 022 T Przez wieś Cisów tzw. Łonek,

23) Droga nr 319 023 T Przez wieś Cisów Zadworze - Pasieka,

24) Droga nr 319 024 T Przez wieś Widełki tzw. Brzezinki,

25) Droga nr 319 025 T Przez wieś Widełki tzw. Zarobińskie,

26) Droga nr 319 026 T Przez wieś Danków tzw. Górka,

27) Droga nr 319 027 T Przez wieś Kranów,

28) Droga nr 319 028 T Słopiec Szlachecki - Słopiec Rządowy,

29) Droga nr 319 029 T Przez wieś Borków – Działki

 

oraz pozostałe drogi tzw. dojazdowe – wewnętrzne - do istniejących zabudowań mieszkalnych .

 

TELEFON DO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W DALESZYCACH – 41 307 20 21

I URZĘDU MIASTA I GMINY W DALESZYCACH - 41 317-16-94 wew. 104

 


Dzisiaj jest: 24 czerwca 2018 Imieniny: Danuta, Emilia, Jan

odpady2013

jpk vat x

aplikacja-blisko-baner

Projekty współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej

flaga-unii

Odnawialne Źródła Energii (OZE)

oze

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

logo zit kof

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Daleszyce

Lokalny Program Rewitalizacji

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

pgn

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

mgops

logo-mgops-swiadczenia

Stacja Meteorologiczna przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach

pogoda-gimnazjum

Biuletyn Informacji Publicznejepuap2
Źródła prawa

Pogoda u nas

Pogoda Daleszyce z serwisu

Statystyki odwiedzin

11210023