PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ: nieruchomości stanowiących własność Gminy Daleszyce, położonych w NIWACH

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce, działając na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2015r., poz.1774 ze zm.), rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( t.j. Dz. U. z 2014r., poz.1490 )

OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ: nieruchomości stanowiących własność Gminy Daleszyce, położonych w NIWACH, gm. Daleszyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 1157/62 o pow. 0,1700 ha, nr 1157/63 o pow. 0,1701 ha, nr 1157/64 o pow.0,1700 ha, nr 1157/65 o pow. 0,1776 ha i nr 771/4 o pow. 0,1079 ha, księgi wieczyste KI1L/00074007/5, KI1L/00150134/1.

Nieruchomości gruntowe nieużytkowane porośnięte trawą, położone w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i lasu. Kształt regularny prostokątny za wyjątkiem działki nr 771/4. Teren płaski. Działki posiadają dostęp do drogi publicznej. W planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niwy w/w nieruchomości przeznaczone są pod budownictwo

Nieruchomości będące przedmiotem przetargu nie jest obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie posiadają zobowiązań i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.

Działka nr 1157/62 o pow. 0,1700 ha               Działka nr 1157/63 o pow. 0,1701 ha
Cena wywoławcza - 63.990,00 zł                      Cena wywoławcza - 64.030,00 zł
Wadium - 6.400,00 zł                                        Wadium - 6.405,00 zł

Działka nr 1157/64 o pow. 0,1700 ha               Działka nr 1157/65 o pow. 0,1776 ha
Cena wywoławcza - 63.990,00 zł                     Cena wywoławcza - 66.850,00 zł
Wadium - 6.400,00 zł                                          Wadium - 6.700,00 zł

Działka nr 771/4 o pow. 0,1079 ha
Cena wywoławcza - 32.320,00 zł
Wadium - 3.250,00 zł

Do ustalonej w przetargu ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT - 23%.

Przetarg zostanie przeprowadzony w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach pl. Staszica 9, sala nr 13 na parterze dnia 21 listopada 2016 r. ( poniedziałek ) o godzinie 14:00.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości w terminie do dnia 17 listopada 2016 r. na konto Gminy Daleszyce, BS Daleszyce-Górno Nr 04 8485 0009 0000 0130 9000 0002. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy Daleszyce.

Ogłoszenie, wywiesza się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, ponadto informacja o przetargu podana zostanie do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronach internetowych tut. Urzędu.

Bliższych informacji udziela Referat Gospodarki, Mienia i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce, pok. nr 9, tel. 41 317 16 94 w.109.


Dzisiaj jest: 28 maja 2018 Imieniny: Augustyn, Jaromir, Wilhelm

odpady2013

jpk vat x

aplikacja-blisko-baner

Projekty współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej

flaga-unii

Odnawialne Źródła Energii (OZE)

oze

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

logo zit kof

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Daleszyce

Lokalny Program Rewitalizacji

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

pgn

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

mgops

Stacja Meteorologiczna przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach

pogoda-gimnazjum

Biuletyn Informacji Publicznejepuap2
Źródła prawa

Pogoda u nas

Pogoda Daleszyce z serwisu

Statystyki odwiedzin

11183231