PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ: nieruchomości stanowiących własność Gminy Daleszyce, położonych w MARZYSZU PIERWSZYM

Opublikowano: poniedziałek, 10, październik 2016 13:52

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce, działając na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2015r., poz.1774 ze zm.), rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( t.j. Dz. U. z 2014r., poz.1490 )

OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ: nieruchomości stanowiących własność Gminy Daleszyce, położonych w MARZYSZU PIERWSZYM, obręb geodezyjny Marzysz, gmina Daleszyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 21/4 o pow. 0,1122 ha, nr 21/5 o pow. 0,1121 ha, nr 21/6 o pow.0,1120 ha, nr 21/7 o pow. 0,1118 ha, nr 21/9 o pow. 0,1115 ha, nr 21/10 o pow. 0,1894 ha, księga wieczysta KI1L/00127353/2.

Nieruchomości gruntowe nieużytkowane porośnięte trawą częściowo zadrzewione, położone w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i leśniczówki. Kształt regularny prostokątny za wyjątkiem działki 21/10. Teren bez szczególnych zróżnicowań. Działki posiadają dostęp do drogi publicznej. W planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa

Nieruchomości będące przedmiotem przetargu nie jest obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie posiadają zobowiązań i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.

Działka nr 21/4 o pow. 0,1122 ha                 Działka nr 21/5 o pow. 0,1121 ha
Cena wywoławcza - 50.900,00 zł                 Cena wywoławcza - 50.860,00 zł
Wadium - 5.100,00 zł                                    Wadium - 5.100,00 zł

Działka nr 21/6 o pow. 0,1120 ha                  Działka nr 21/7 o pow. 0,1118 ha
Cena wywoławcza - 50.810,00 zł                  Cena wywoławcza - 50.720,00 zł
Wadium - 5.100,00 zł                                  Wadium - 5.100,00 zł

Działka nr 21/9 o pow. 0,1115 ha                     Działka nr 21/10 o pow. 0,1894 ha
Cena wywoławcza - 50.590,00 zł                   Cena wywoławcza - 85.930,00 zł
Wadium - 5.100,00 zł                                    Wadium - 8.600,00 zł

Do ustalonej w przetargu ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT - 23%.

Przetarg zostanie przeprowadzony w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach pl. Staszica 9, sala nr 13 na parterzednia 10 listopada 2016 r. ( czwartek ) o godzinie 14:00.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości w terminie do dnia 05 listopada 2016 r. na konto Gminy Daleszyce, BS Daleszyce-Górno Nr 04 8485 0009 0000 0130 9000 0002. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy Daleszyce.

Ogłoszenie, wywiesza się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, ponadto informacja o przetargu podana zostanie do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronach internetowych tut. Urzędu.

Bliższych informacji udziela Referat Gospodarki, Mienia i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce, pok. nr 9, tel. 41 317 16 94 w.109.