Informacja - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Mójcza

Opublikowano: wtorek, 09, kwiecień 2013 08:19

Daleszyce, dnia 08. 04. 2013 r.


INFORMACJA
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE
Z DNIA 08. 04. 2013 R.


Na podstawie art. 3 pkt. 14 lit. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Mójcza na terenie gminy Daleszyce oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Z PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZEM DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE można się zapoznać na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce pod adresem: bip.daleszyce.pl