Straż Miejska przypomina

INFORMACJA
Dotycząca obowiązków właścicieli /użytkowników nieruchomości w czasie okresu zimowego
Właściciel nieruchomości posiada obowiązek usuwania śniegu, lodu z chodnika będącego częścią drogi publicznej. Osoby niedopełniające tego obowiązku narażają się na grzywnę w wysokości 100 zł. Brak utrzymania czystości i porządku może również skutkować poważniejszymi konsekwencjami: w przypadku doznania urazu przez przechodnia np. złamania kończyny lub podobnych obrażeń poza odpowiedzialnością karną istnieje możliwość pociągnięcia właściciela/użytkownika posesji o zadośćuczynienie z powództwa cywilno – prawnego.

Właścicielu nieruchomości zapamiętaj !
Wyciąg z Ustawy z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach :
Art.5.1 pkt.4 „...Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości…”
Przepisy karne
Art.10.2. „Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art.5.1 podlega karze grzywny”.


KANALIZACJA
Straż Miejska w Daleszycach prowadzi obecnie kontrolę dotyczącą sposobów pozbywania się odpadów ciekłych przez właścicieli posesji posadowionych w miejscach, gdzie jest kanalizacja zbiorowa lecz do niej nie podłączonych. Zgodnie z art.5.1 pkt. 2,3 b i art.6.1 pkt. 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie właściciel lub użytkownik posesji ma obowiązek posiadania odpowiedniego zbiornika do zbierania odpadów ciekłych, a następnie ma okazać dokumenty właściwym organom odnośnie sposobu w jaki pozbywa się takich odpadów z posesji (faktura lub umowa). Niewywiązywanie się z tych przepisów grozi mandatem lub skierowaniem sprawy do Sądu .
Ponadto informuję, że zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach w przypadku stwierdzenia m. in. nielegalnego poboru wody lub nielegalnego odprowadzania ścieków do sieci kanalizacyjnej może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne.
Zgodnie z art.28.1 wymienionej ustawy za pobieranie wody z urządzeń wodociągowych bez umowy lub z pominięciem wodomierza grozi kara do 5.000 zł .
Zgodnie z art.28.4 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - ” Kto bez uprzedniego zawarcia umowy wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000 zł. Ponadto Sąd może orzec nawiązkę na rzecz Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w wysokości 1.000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych”.

Komendant SM Daleszyce
Wiesław Pióro


Dzisiaj jest: 25 czerwca 2018 Imieniny: Dorota, Łucja, Wilhelm

odpady2013

jpk vat x

aplikacja-blisko-baner

Projekty współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej

flaga-unii

Odnawialne Źródła Energii (OZE)

oze

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

logo zit kof

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Daleszyce

Lokalny Program Rewitalizacji

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

pgn

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

mgops

logo-mgops-swiadczenia

Stacja Meteorologiczna przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach

pogoda-gimnazjum

Biuletyn Informacji Publicznejepuap2
Źródła prawa

Pogoda u nas

Pogoda Daleszyce z serwisu

Statystyki odwiedzin

11210322