Informacja dotycząca obowiązków właścicieli /użytkowników nieruchomości w czasie okresu zimowego

 Właściciel nieruchomości posiada obowiązek usuwania śniegu, lodu z chodnika będącego częścią drogi publicznej. Osoby niedopełniające obowiązku odśnieżenia narażają się na grzywnę mandatu karnego w wysokości kwoty 100 zł. Odpowiedzialność osób nie wykonujących ten rodzaj obowiązków może skutkować poważniejszymi konsekwencjami w przypadku doznania urazu przez przechodnia np.złamania kończyny lub podobnych obrażeń bowiem poza odpowiedzialność karną istnieje możliwość pociągnięcia właściciela o zadośćuczynienie roszczeń wyrażonych przez poszkodowanego,który kierując sprawę na drogę powództwa cywilno- prawnego będzie domagał się odszkodowania.

Właścicielu nieruchomości zapamiętaj !

Wyciąg z Ustawy z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach :
Art.5.1 pkt.4 ...Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez :uprzątnięcie błota,śniegu,lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości,przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości …
Przepisy karne
Art.10.2.Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art.5.1 podlega karze grzywny


            K A N A L I Z A C J A


  Prowadzona jest obecnie kontrola przez SM Daleszyce dotycząca sposobów pozbywania się odpadów ciekłych z terenu nieruchomości u mieszkańców Miasta i Gminy Daleszyce - w miejscach ,gdzie jest kanalizacja zbiorowa a posesje nie są podłączone do istniejącej sieci. Zgodnie z art.5.1 pkt 2,3b i art.6.1 pkt 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie właściciel lub użytkownik posesji ma obowiązek posiadania odpowiedniego zbiornika do zbierania odpadów ciekłych a następnie ma okazać dokumenty właściwym organom odnośnie sposobu w jaki pozbywa się takich odpadów z posesji ( faktura lub umowa ) . Niewywiązywanie się z tych przepisów grozi mandatem lub skierowaniem sprawy do Sądu .
  Ponadto informuję, że zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ,Przedsiębiorstwo kanalizacyjne w naszym przypadku ZUK Daleszyce w przypadku stwierdzenia m. in. nielegalnego poboru wody lub nielegalnego odprowadzania ścieków do sieci kanalizacyjnej może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne.
  Zgodnie z art.28.1 Wymienionej ustawy za pobieranie wody z urządzeń wodociągowych bez umowy lub z pominięciem wodomierza grozi kara do 5.000 zł .
   Zgodnie z art.28.4 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków -” Kto bez uprzedniego zawarcia umowy wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000 zł. Ponadto Sąd może orzec nawiązkę na rzecz Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w wysokości 1.000 zł za każdy miesiąc w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych”.


                 Komendant SM Daleszyce
                   Wiesław Pióro


Dzisiaj jest: 21 lipca 2019 Imieniny: Andrzej, Wiktor, Daniel

utrudnienia-obwodnica

wybory-europarlament

czyste-powietrzeodpady2013

aplikacja-blisko-baner

esesja logo

Projekty współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej

flaga-unii

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

logo zit kof

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Daleszyce

Lokalny Program Rewitalizacji

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

pgn

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

mgops

logo-mgops-swiadczenia

Biuletyn Informacji Publicznejepuap2
Źródła prawa

Pogoda u nas

Pogoda Daleszyce z serwisu

Statystyki odwiedzin

11651471