Ogłoszenie - konkurs na upowszechnianie kultury i promocji oraz kultury fizycznej i sportu

Opublikowano: piątek, 07, grudzień 2012 11:52

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce
ogłasza
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury i promocji oraz kultury fizycznej i sportu

I. Rodzaj zadania:
w zakresie kultury fizycznej i sportu:
1. Organizacja i prowadzenie zajęć, zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych oraz udział w rozgrywkach piłki nożnej drużyn młodzieżowych dziewcząt i chłopców(juniorów i trampkarzy) z terenu Gminy Daleszyce.
2. Organizacja i prowadzenie zajęć, szkoleń i zawodów dla czterech drużyn piłkarskich chłopców, drużyny piłkarskiej dziewcząt i drużyny siatkarskiej chłopców oraz udział drużyn w rozgrywkach ligowych – dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Daleszyce.
w zakresie kultury i promocji:
1. wspieranie działań promujących gminę.
2. wspieranie działalności w zakresie kultury i tradycji, sztuki i ochrony dóbr kultury.
3. wspieranie rozwoju turystyki, imprez masowych i promocji gminy.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
1. Wysokość środków publicznych na w/w zadanie w 2013 r. wynosi:
100.000,00 zł /słownie: sto tysięcy złotych/ na zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz 30.000,00 zł z zakresu kultury i promocji.

2. Dotacja udzielona zostanie na dofinansowanie realizacji zleconego zadania.
3. W roku poprzednim /2012/ Gmina Daleszyce realizowała zadanie publiczne w zakresie kultury fizycznej i sportu i poniosła koszty w kwocie łącznej 100 000,00 zł, w tym wysokość dotacji przekazanej organizacji pozarządowej wyniosła 100.000,00 zł /słownie: sto tysięcy złotych/.

III. Zasady przyznawania dotacji:
1.Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:
a) organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie kultury fizycznej,
b) inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536))czyli:
- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
- stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
- spółdzielnie socjalne,
- spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. /jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej/.
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty - zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. nr 6 poz. 25)
3. Oferta podmiotu uprawnionego powinna zawierać w szczególności:
 * szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
 * termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
 * kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
 * informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;
 * informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;
 * deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.
4. Dotacja będzie przekazywana na podstawie umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego zawartej z podmiotem wyłonionym w drodze konkursu.
5. Warunkiem zawarcia umowy z podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie jest:
 * korekta harmonogramu i kosztorysu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana
 * złożenie oświadczenia potwierdzającego prawo otrzymania dotacji z budżetu Gminy
 * posiadanie przez podmiot rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji
6. Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego i niezbędnych do jego realizacji.
7. Dotacja nie może być przeznaczona między innymi na:
 * opłaty regulaminowe, składki członkowskie,
 * ubezpieczenia, zgłoszenia i uprawnienia do gry zawodników.
8. Projekt umowy określony został Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. nr 6 poz. 25)
9. Wzór oferty i umowy, sprawozdania dotyczącego realizacji zadania publicznego oraz dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Daleszyce (pok.12), na stronie internetowej: www.daleszyce.pl lub pod numerem tel. 41/317 16 94, 604 203 805

IV. Termin i warunki realizacji zadania:
1. Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2013r.
2. Warunki realizacji zadania:
 * zadanie powinno być zrealizowane na rzecz mieszkańców Gminy Daleszyce,
 * zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami. (Dopuszcza się jednak 10% limit przesunięć pomiędzy odpowiednimi pozycjami różnych rodzajów kosztów określonych w kosztorysie, pod warunkiem, iż dokonane przesunięcia nie spowodują zwiększenia kwoty przyznanej dotacji).
3. Oferent będzie obowiązany do złożenia sprawozdania z realizacji zadania.

V. Termin składania ofert:
1. Oferty należy składać w terminie do dnia 04 stycznia 2013 r. godz. 15.00
osobiście lub za pośrednictwem poczty w Urzędzie Miasta i Gminy Daleszyce, 26-021 Daleszyce, Plac Staszica 9, pok. nr 25 (sekretariat).
2. Oferty niekompletnie oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:
1. Wybór oferty dokonany będzie zgodnie z trybem określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536)
2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 07 stycznia 2013 r.
3. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:
 * złożenie oferty w terminie określonym w ogłoszeniu i na obowiązującym wzorze formularza oferty
 * podpisanie oferty przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji,
 * zamieszczenie w ofercie informacji wymaganych w pkt. III ppkt.3 ogłoszenia, oraz wskazanie którego zadania dotyczy,
 * dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,
 * załączenie aktualnego statutu organizacji,
 * przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub, w przypadku dotychczasowej krótszej działalności, za okres tej działalności,
 * przedłożenie tytułu prawnego do lokalu/bazy sportowej/obiektu, w którym realizowane będzie zadanie lub oświadczenie wynajmującego o rezerwacji lokalu/bazy sportowej/obiektu,
 * przedłożenie imiennego wykazu kadry zatrudnionej przy realizacji zadania wraz z podaniem funkcji i szczegółowych kwalifikacji poszczególnych osób.
4. Przy rozpatrywaniu ofert oceniana będzie:
 * możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3; (0-10 punktów),
 * przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;(0-10 punktów),
 * proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne; (0-10 punktów),
 * uwzględnienie planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego; (0-10 punktów),
 * uwzględnienie planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i praca społeczna członków; (0-10 punktów),
 * realizacja zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. (0-10 punktów).
5. Wybór ofert nastąpi w terminie do 31 stycznia 2013r.
6. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce
         

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce
/-/Wojciech Furmanek

Pobierz załączniki do konkursu