Aktualne stawki opłat za wodę, ścieki i odbiór odpadów na rok 2019

Image

Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach informuje, że od dnia 01.01.2019 do dnia 23.05.2019 będą obowiązywać następujące ceny i opłaty za pobraną wodę i odprowadzane ścieki:

Grupa I. – zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków od ludności i jednostek budżetowych, gospodarstwa domowe, cele socjalne, jednostki oświaty, kultury i kultury fizycznej, odbiorcy korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych:

- 3,44 zł ( w tym VAT) – woda za 1 m3

- 4,64 zł (w tym VAT) – ścieki za 1 m3

miesięczna opłata abonamentowa w wysokości 2,60 zł (w tym VAT)

Grupa II.- zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków od przedsiębiorstw, zakładów produkcyjnych, przemysłu rolno-spożywczego i podmiotów gospodarczych prowadzących działalność produkcyjną, handlową, usługową, pozostałych jednostek budżetowych oraz podmiotów gospodarczych nie wymienionych w Grupie I:

- 3,75 zł ( w tym VAT) – woda za 1 m3

- 9,45 zł ( w tym VAT) – ścieki za 1 m3

miesięczna opłata abonamentowa w wysokości 2,60 zł (w tym VAT)

   Powyższe ceny wynikają z taryf zatwierdzonych przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Decyzją KR.RET.070.212.2018 z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Daleszyce oraz z Uchwały Nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia dopłat dla taryfowych odbiorców usług za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Daleszyce.

 


 

pojemniki smieciInformujemy , że zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę należy uiszczać kwartalnie bez wezwania w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada gotówką lub kartą w kasie Urzędu Miasta i Gminy lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy, BS w Daleszycach nr konta 55 8485 0009 0000 0130 2000 0004 z adnotacją w tytule przelewu „opłata śmieciowa” ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz adresu składającego deklarację.

Wypełniający deklarację do wyliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjmuje jedną ze stawek opłaty podanych poniżej uchwalonych Uchwałą Rady Miejskiej w Daleszycach w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki takiej opłaty:

a) miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosi:

• w przypadku gospodarstw domowych 1-osobowych - 13,00 zł

• w przypadku gospodarstw domowych 2-osobowych - 19,00 zł

• w przypadku gospodarstw domowych 3-5 osobowych - 29,00 zł

• w przypadku gospodarstw domowych 6- osobowych i większych - 39,00 zł

Jeżeli właściciel nieruchomości zadeklaruje w części D deklaracji, że odpady będą zbierane i odbierane w sposób nieselektywny to do wyliczenia opłaty w części F i G deklaracji przyjmuje stawkę miesięczną z tej grupy odpowiadającą danemu gospodarstwu.

b) miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi:

• w przypadku gospodarstw domowych 1-osobowych - 7,00 zł

• w przypadku gospodarstw domowych 2-osobowych - 14,00 zł

• w przypadku gospodarstw domowych 3-5 osobowych - 18,00 zł

• w przypadku gospodarstw domowych 6- osobowych i większych - 22,00 zł

Jeżeli właściciel nieruchomości zadeklaruje w części D deklaracji, że odpady będą zbierane i odbierane w sposób selektywny to do wyliczenia opłaty w części F i G deklaracji przyjmuje stawkę miesięczną z tej grupy odpowiadającą danemu gospodarstwu.

 

W sprawie naliczania oraz zmian deklaracji dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prosimy o kontakt z panią Eweliną Miernik pokój nr 4 lub tel. 41/317-16-94 wew. 104.

Natomiast w sprawie regulowania bieżących i zaległych opłat, prosimy o kontakt z panią Anetą Ziach pokój nr 19 tel. 41/ 317-16-94 wew. 119.


Dzisiaj jest: 16 czerwca 2019 Imieniny: Alina, Aneta, Justyna

utrudnienia-obwodnica

wybory-europarlament

czyste-powietrzeodpady2013

aplikacja-blisko-baner

esesja logo

Projekty współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej

flaga-unii

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

logo zit kof

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Daleszyce

Lokalny Program Rewitalizacji

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

pgn

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

mgops

logo-mgops-swiadczenia

Biuletyn Informacji Publicznejepuap2
 

Linki

zlobek-logo

geoportal-kielce

tpzd logo

wrota-swietokrzyskie x

logo bialelugi X

Swietokrzyskie-link

Powiat kielecki logo-link

pup kielce-logo

sodr modliszewice logo

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa logo

Statystyki odwiedzin

11613569