Aktualne stawki opłat za wodę, ścieki i odbiór odpadów na rok 2020

ImageUrząd Miasta i Gminy w Daleszycach informuje, że od dnia 24.05.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.  będą obowiązywać następujące ceny i opłaty za pobraną wodę i odprowadzane ścieki:

Grupa I. – zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków od ludności i jednostek budżetowych, gospodarstwa domowe, cele socjalne, jednostki oświaty, kultury i kultury fizycznej, odbiorcy korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych:
- 3,63 zł (w tym VAT) – woda za 1 m3
- 5,32 zł (w tym VAT) – ścieki za 1 m3
miesięczna opłata abonamentowa w wysokości 2,60 zł (w tym VAT)
Grupa II.- zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków od przedsiębiorstw, zakładów produkcyjnych, przemysłu rolno-spożywczego i podmiotów gospodarczych prowadzących działalność produkcyjną, handlową, usługową, pozostałych jednostek budżetowych oraz podmiotów gospodarczych nie wymienionych w Grupie I:
- 3,84 zł (w tym VAT) – woda za 1 m3
- 10,15 zł (w tym VAT) – ścieki za 1 m3
miesięczna opłata abonamentowa w wysokości 2,60 zł (w tym VAT)
Powyższe ceny wynikają z taryf zatwierdzonych przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie decyzją znak: KR.RET.070.212.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Daleszyce oraz z Uchwały Nr IX/83/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ustalenia dopłat dla taryfowych odbiorców usług za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Daleszyce.

 

 


 

Zmiana metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki

Informujemy, że od 1 stycznia 2021 roku obowiązują nowe stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Daleszyce oraz nastąpiła zmieniona metody naliczenia opłaty.

1. Nieruchomości zamieszkałe:

- 16,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego na terenie nieruchomości Miasta i Gminy Daleszyce jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

- 15,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego na terenie nieruchomości Miasta i Gminy Daleszyce jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny i jest na nieruchomości kompostownik w którym są kompostowane odpady biodegradowalne,

- 32,00 zł miesięczna podwyższona stawka od jednego mieszkańca zamieszkującego na terenie nieruchomości Miasta i Gminy Daleszyce w przypadku, gdy właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

 

2. Dla domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – za rok, bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości:

- 180,00 zł ryczałtowa roczna stawka opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny

- 540,00 zł podwyższona ryczałtowa roczna stawka opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe w przypadku, gdy właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny

 

Zgodnie z obowiązującymi uchwałami Rady Miasta i Gminy termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostaje bez zmian, opłatę należy uiszczać kwartalnie bez wezwania w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada gotówką lub kartą w kasie Urzędu Miasta i Gminy lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy, BS Daleszyce-Górno 93 8485 0009 0000 0130 2000 0096 z adnotacją w tytule przelewu „opłata śmieciowa" ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz adresu składającego deklarację lub u sołtysa.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na terenie nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe należy uiścić bez wezwania w terminie do dnia 15 maja danego roku. Natomiast jeżeli deklaracja zostanie złożona po upływie terminu płatności, opłatę należy uiścić do 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została złożona deklaracja.

W sprawie naliczania oraz zmian deklaracji dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prosimy o kontakt z panią Eweliną Miernik lub Karoliną Tarłowską pokój nr 13 lub tel. 41/317-16-94 wew. 104.

Natomiast w sprawie regulowania bieżących i zaległych opłat, prosimy o kontakt z panią Anetą Ziach pokój nr 16 tel. 41/ 317-16-94 wew. 119.

 

Tu pobierzesz aktualny wzór deklaracji


Dzisiaj jest: 3 marca 2021 Imieniny: Kunegunda, Maryna, Tycjan

Projekty współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej

flaga-unii

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

logo zit kof

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Daleszyce

Lokalny Program Rewitalizacji

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

pgn

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

mgops

logo-mgops-swiadczenia

Biuletyn Informacji Publicznejepuap2
 

Linki

zlobek-logo

geoportal-kielce

wrota-swietokrzyskie x

logo bialelugi X

Swietokrzyskie-link

Powiat kielecki logo-link

pup kielce-logo

sodr modliszewice logo

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa logo

Statystyki odwiedzin

12466795