Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w świetle znowelizowanych od 1 września 2012 r. przepisów art. 70b ustawy o systemie oświaty

Opublikowano: poniedziałek, 05, styczeń 2015 02:00

 Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Źródło pochodzenia środków na dofinansowanie

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Art. 122 ( t.j. Dz.U. z 2018, poz. 996);
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania ( Dz. U. z 2017, poz. 1641);
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu ( Dz.U. z 2017, poz.1644);
 4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
  ( t.j. Dz. U. z 2018, poz. 362);
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresuprzedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz.U. z 2015, poz.1073);
 6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis ( Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str.1).

Uwaga

 1. O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie gminy Daleszyce, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.
 2. Zgodnie z art. 122 ust. 11 ustawy o Prawie oświatowym dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozumieniu przepisów rozporząKomisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.
  w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Tryb nauki

Wysokość dofinansowania

 

 

W przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia)

do 8 081 zł

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy (za każdy pełny miesiąc kształcenia )

254 zł

 

Waloryzacja dofinansowania

Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

Termin składania dokumentów

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,
 2. Załączniki do wniosku za zgodność z oryginałem:

Forma przyznania dofinansowania

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

Termin realizacji sprawy

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta i Gminy Daleszyce - Wydział Oświaty, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce

Pobierz załączniki:
- załącznik nr 1 (wniosek)
- załącznik nr 2 (oświadczenie)
- załącznik nr 3 (formularz de minimis)
- załącznik nr 4 (zawiadomienie)