Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w świetle znowelizowanych od 1 września 2012 r. przepisów art. 70b ustawy o systemie oświaty

Z dniem 1 września 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206), a wraz z nią istotne zmiany w systemie kształcenia zawodowego. Przede wszystkim przebudowana została struktura szkolnictwa zawodowego. W zreformowanym systemie nie będzie już dwuletnich szkół zawodowych - wszystkie szkoły zawodowe realizować będą jednolity, trzy letni cykl kształcenia. Wynika to z podstawowego założenia reformy, zgodnie, z którym edukacja w szkole ponadgimnazjalnej, w tym również w zasadniczej szkole zawodowej, będzie zamykała rozpoczęty w gimnazjum cykl kształcenia ogólnego.
 

Wysokość dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i wynosi:
1)    w przypadku nauki zawodu - 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym, że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia

2)    w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.
 

I. WYMAGANE DOKUMENTY
 
         Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika. Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy (druk do pobrania załącznik nr 1)
Do wniosku pracodawca będzie musiał dołączyć :
1.     kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych (określone w § 10 pkt. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dn. 15.12.2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2010r. Nr 244 poz. 1626), tj.:
•    dyplom mistrzowski lub świadectwo ukończenia szkoły (wyszczególnionej w wyżej wymienionym §);
•    świadectwo lub zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje pedagogiczne.
W przypadku, gdy w imieniu pracodawcy kształcenie prowadzi osoba zatrudniona
u pracodawcy niezbędne jest przedłożenie zaświadczenia potwierdzającego zatrudnienie pracownika prowadzącego szkolenie;
2.    dokument potwierdzający status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek oraz udziały wspólników;

3.    kopię umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego;

4.    świadectwo pracy;

5.    kopię odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu;

6.    zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie ( druk do pobrania załącznik nr 2)

7.    formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (druk do pobrania załącznik nr 3).

Do wniosku należy także dołączyć wszystkie dodatkowe dokumenty, które bezpośrednio nie są wymagane przez ustawę jednak są niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia wniosku np.:
- dokumenty poświadczające zmianę nazwiska pracodawcy lub młodocianego,
- dokumenty poświadczające zmianę stanu prawnego pracodawcy.

 II. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU
•    listownie
•    osobiście
na podany adres: Urząd Miasta i Gminy Daleszyce, 26-021 Daleszyce, Plac Staszica 9
Informacji i wyjaśnień w sprawie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników udziela Barbara Ostrowska, tel.41 307 10 46,
Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Daleszycach, ul. Sienkiewicza 11b, 26-021 Daleszyce (pokój nr 108).

 III. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Zgodnie z § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 232) o zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie Gminy Daleszyce, pracodawca jest zobowiązany zawiadomić Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika (druk do pobrania załącznik nr 4)
Wniosek należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego egzaminu, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.
Wydanie decyzji administracyjnej zgodnie z art. 35 § 3 KPA (30 dni do 60 dni). Przekazanie dofinansowania przyznanego w drodze decyzji zależne jest od otrzymania środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, poprzez budżet wojewody.

 IV. TRYB ODWOŁAWCZY
     Odwołania należy kierować do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
 
V. AKTA PRAWNE DOTYCZĄCE SPRAWY
1.    Znowelizowany art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
2.    Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2004, Nr 123, poz. 1291 z późn. zm.),
3.    Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. ( Dz. U. z 2013r. poz. 330, z późn. zm.).
4.    Rozporządzenie MEN z dnia z dnia 15 grudnia 2010 w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244 poz. 1626),
5.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. 2012r. poz. 7),
6.    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 278 z późn.zm.),
7.    Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.),
8.    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnienie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób nie mających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób nie mających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1808),
9.     Rozporządzenie MEN z dnia 12 października 2005 r. w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 215, poz.1820),
10.    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 ze zm.),
11.    Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352 z 24.12.2013, str.1),
12.    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz. U. 2014r. poz.1543),

 

Pobierz załączniki:
- załącznik nr 1 (wniosek)
- załącznik nr 2 (oświadczenie)
- załącznik nr 3 (formularz de minimis)
- załącznik nr 4 (zawiadomienie)


Dzisiaj jest: 28 maja 2018 Imieniny: Augustyn, Jaromir, Wilhelm

odpady2013

jpk vat x

aplikacja-blisko-baner

Projekty współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej

flaga-unii

Odnawialne Źródła Energii (OZE)

oze

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

logo zit kof

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Daleszyce

Lokalny Program Rewitalizacji

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

pgn

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

mgops

Stacja Meteorologiczna przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach

pogoda-gimnazjum

Biuletyn Informacji Publicznejepuap2
 

Linki

zlobek-logo

geoportal-kielce

tpzd logo

wrota-swietokrzyskie x

logo bialelugi X

Swietokrzyskie-link

Powiat kielecki logo-link

pup kielce-logo

sodr modliszewice logo

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa logo

Statystyki odwiedzin

11183231