Zmiana metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki

Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach informuje, że od 1 czerwca 2020 r. zmienia się metoda naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokość stawek opłat.
W związku ze zmianą metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zachodzi konieczność złożenia nowej (zmiany) deklaracji. Deklaracja winna być złożona na nowych drukach, które obowiązują od 1 czerwca 2020 r. na podstawie Uchwały Nr XXVI/212/2020 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Daleszyce.


Obecnie wszyscy mieszkańcy mają obowiązek segregacji odpadów komunalnych.
Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXIV/193/2020 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Daleszyce oraz Uchwałą Nr XXVII/226/2020 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.
1.    Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych wynosi:
a)    14,00 zł od mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
b)    28,00 zł od mieszkańca, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/228/2020 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym:
1.    zwolnienie w części z opłaty tych właścicieli nieruchomości, którzy kompostują  bioodpady w kompostowniku - w wysokości 1,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca od stawki obwiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/227/2020 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi
z terenu nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:
1.    180,00 złotych - roczna ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe w przypadku,  gdy właściciel nieruchomości wypełnia ustawowy obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny,  
2.    540,00 zł - roczna stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.  
W sprawie naliczania oraz zmian deklaracji dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prosimy o kontakt z panią Ewelina Miernik pokój Nr 13 lub tel. 41/317-16-94 wew. 104.
Natomiast w sprawie regulowania bieżących i zaległych opłat, prosimy o kontakt z panią Anetą Ziach pokój nr 16 tel. 41/16-94 wew. 119.

Tu pobierzesz aktualny wzór deklaracji