Osiągnięte poziomy recyklingu, odzysku i ograniczenia masy odpadów przekazywanych do składowania

recykling xGmina Daleszyce na koniec 2014 roku osiągnęła:
- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 55,2 %,
- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych –91,5 %
- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 7 %