Sesja Rady Miejskiej w Daleszycach

Opublikowano: piątek, 21, sierpień 2020 07:15

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 27.08.2020 r., tj. czwartek o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.


5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
7. Informacja dyrektorów szkół oraz stowarzyszeń prowadzących szkoły o przygotowaniach do nowego roku szkolnego 2020/2021 i o współpracy z gminą.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2020-2032,
b) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2020 rok,
c) określenia wysokości stawek opłaty targowej,
d) nieodpłatnego nabycia przez Gminę Daleszyce nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Borków,
e) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz budowy infrastruktury telekomunikacyjnej linii kablowej przez NEXERA Sp. z o.o.,
f) zmiany Uchwały Nr XIII/95/2015 z dnia 30 października 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Daleszyce,
g) przystąpienia Gminy Daleszyce do „Porozumienia w sprawie określenia zasad rozliczeń finansowych, w tym ponoszenia i rozliczenia wkładu własnego pomiędzy Liderem a Partnerem w ramach Dotacji na wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków POPT 2014-2020, w latach 2020-2022”,
h) ustanowienia pomnika przyrody nieożywionej.
11. Interpelacje.
12. Zapytania i sprawy różne.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14. Zamknięcie obrad sesji.