Zmienione opłaty za śmieci

Zmieniają się stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Daleszyce. Radni miejscy na sesji 28 maja uchwalili, że od czerwca opłata za odbiór śmieci będzie naliczana miesięcznie od każdego mieszkańca i wyniesie 14zł. Przewidziano zniżkę dla kompostujących bioodpady.

Stawka zostanie podwyższona do 28zł od jednego mieszkańca, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Jednocześnie zwalnia się w części z opłaty tych właścicieli nieruchomości, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Zwolnienie zostało ustalone w wysokości 1 zł miesięcznie od jednego mieszkańca od stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Warunkiem uzyskania „zniżki" jest złożenie pierwszej lub nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której będzie zadeklarowane kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Ustalona została ryczałtowa stawka opłaty za rok za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe: w przypadku gdy właściciel nieruchomości wypełnia ustawowy obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny opłata wynosi rocznie 180 złotych, natomiast w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny - 540 złotych.

Przyczyny podwyżki

Problem podwyżek cen za gospodarowanie odpadami dotknął wszystkie samorządy w kraju. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku Gmina w całości musi pokryć koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami z pobranych opłat i nie może przesunąć na ten cel innych środków z budżetu. Dlatego też podwyżka cen za odbiór śmieci jest bezpośrednio uzależniona od wyniku przetargu na wyłonienie wykonawcy usług.

Zgodnie z prawem zamówień publicznych w nieograniczonym przetargu ogłoszonym przez gminę Daleszyce w kwietniu najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm Eko-Kwiat z Górna i Order z Łącznej, które wyceniły usługę odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w okresie od czerwca do końca grudnia 2020r. na kwotę prawie 1,0 miliona złotych. Obecnie więc cena usługi na terenie gminy Daleszyce wynosi ok. 140tys. zł miesięcznie (dla porównania – do tej pory gmina płaciła 55tys. zł miesięcznie w myśl umowy zawartej w 2017 roku na okres trzech lat).

Dodajmy tylko, że w przetargu na odbiór śmieci ogłoszonym przez gminę w lutym tego roku najniższa oferta wyniosła ponad 3,5mln zł na okres półtora roku, to jest ponad 198tys. zł miesięcznie, zaś druga z ofert opiewała na kwotę aż 283tys. zł miesięcznie. Oferty przewyższały sumę, jaką gmina mogła przeznaczyć na wykonanie usługi, dlatego pierwszy przetarg został unieważniony.

Umowa z konsorcjum Eko-Kwiat – Order podpisana z końcem maja obowiązuje od 1 czerwca do 31 grudnia br. co daje nam możliwość negocjowania nowych cen odbioru odpadów w niedalekiej przyszłości. Należy jednak zaznaczyć, że na obecną kwotę „złożyły się" nowe przepisy i kolejne wzrosty cen (za składowanie odpadów, energię elektryczną, koszty pracownicze czy opłaty środowiskowe).

W dużej mierze za wzrost ceny za odbiór śmieci odpowiada tzw. opłata marszałkowska. Jest to opłata za korzystanie ze środowiska wprowadzona rozporządzeniem premiera, która w ciągu kilku ostatnich lat wzrosła o kilkaset procent! Jeszcze w 2017 roku opłata za składowanie odpadów wynosiła 24,15zł za tonę, ale Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 roku podniosło ją na rok 2018-ty do 140zł; w kolejnych latach stawka rosła systematycznie do 220zł w 2019r. i 270zł w 2020r. W efekcie koszt tony śmieci zmieszanych przyjętych na wysypisko w Promniku wynosi obecnie około 410 złotych.

Niestety, ceny za wywóz i składowanie śmieci rosną proporcjonalnie do ilości wytwarzanych w Polsce odpadów komunalnych. Instalacje do ich przetwarzania nie posiadają wystarczających mocy przerobowych; sytuacja wyraźnie pokazuje, że w regionie świętokrzyskim powinny się rozpocząć prace nad budową nowej instalacji do przetwarzania odpadów.

Magdalena Włodarska


Dzisiaj jest: 14 sierpnia 2020 Imieniny: Alfred, Maksymilian, Euzebiusz

wybory-prezydenta-logozakladka-koronawirus2-www

odpady-nowe-konto.jpg

odpady2013

info-radca-prawny-www

aplikacja-blisko-baner

esesja logokielce-raj-dla-dzieci-logo

Projekty współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej

flaga-unii

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

logo zit kof

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Daleszyce

Lokalny Program Rewitalizacji

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

pgn

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

mgops

logo-mgops-swiadczenia

Biuletyn Informacji Publicznejepuap2
 

Pogoda u nas

Linki

zlobek-logo

geoportal-kielce

wrota-swietokrzyskie x

logo bialelugi X

Swietokrzyskie-link

Powiat kielecki logo-link

pup kielce-logo

sodr modliszewice logo

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa logo

Statystyki odwiedzin

12176205