Aktywnie nie tylko lokalnie

Opublikowano: piątek, 22, listopad 2019 13:56

logo bialelugi okZakończony został cykl warsztatów szkoleniowych z zakresu wielofunkcyjnej i wielokierunkowej edukacji działalności świetlic, a także certyfikowany kurs animatora czasu wolnego. Wszystko to w ramach realizacji II etapu projektu „Aktywnie nie tylko lokalnie” koordynowanego przez Lokalną Grupę Działania „Białe Ługi”.

W 6-dniowym cyklu szkoleń prowadzonym od września do listopada br. reprezentanci 14 świetlic wiejskich zakwalifikowanych do projektu (łącznie 28 osób) zapoznali się z praktycznymi aspektami prowadzenia placówek wsparcia dziennego oraz potencjalnymi problemami i sposobami ich rozwiązywania.

Przeprowadzony dwudniowy certyfikowany kurs animatora czasu wolnego oraz opiekuna kolonijnego w profesjonalny i praktyczny sposób podniósł kwalifikacje 14 reprezentantów świetlic wiejskich oraz zwiększył jakość świadczonych usług w świetlicach objętych projektem. Uczestnicy kursu poznali tajniki pracy animatora, dowiedzieli się jak w zorganizowany sposób wypełnić czas wolny poprzez połączenie funkcji rozrywkowej, integracyjnej oraz rozwojowej wśród dzieci i młodzieży. Ponadto uczestnicy kursu zdobyli uprawnienia wychowawcy kolonijnego, upoważniające do podjęcia pracy w charakterze wychowawcy na koloniach, zimowiskach, zielonych szkołach i wszelkiego rodzaju wyjazdach z dziećmi i młodzieżą.

Podczas podsumowania dotychczasowych działań projektu odbyło się uroczyste podpisanie umów z 14 animatorami – przedstawicielami świetlic wiejskich biorących udział w projekcie. Z terenu gminy Daleszyce umowy wsparcia zostały podpisane z trzema placówkami świetlic wiejskich z miejscowości: Smyków, Suków, Widełki. Umowy na łączną liczbę 480 godzin realizacji zajęć animacyjnych będą realizowane od listopada 2019 r. do października 2020 r. Dodatkowo świetlice objęte projektem doposażone zostaną w sprzęt korygujący dysfunkcje i dysharmonie rozwojowe (taki jak drobny sprzęt AGD, gry, materiały animacyjne) – koszt zakupionego sprzętu to 1500,00 zł dla każdej świetlicy.

Kolejnym działaniem projektowym zaplanowanym na rok 2020 jest dofinansowanie dziesięciu wydarzeń dla 10 świetlic wiejskich (w tym z gminy Daleszyce świetlice z miejscowości: Cisów, Niwy, Kranów). Wydarzenia Lokalne działania - organizowane będą w trakcie trwania projektu „Aktywnie nie tylko Lokalnie”. Koszt dofinansowania w ramach organizacji jednego wydarzenia to 1000,00 zł.

Cieszymy się, że realizowany projekt „Aktywnie nie tylko Lokalnie” poprzez wsparcie świetlic wiejskich pobudza integrację oraz kreatywne współdziałanie mieszkańców na rzecz własnego środowiska. Mamy tym samym nadzieję, że świetlice wiejskie pozostaną aktywnymi jednostkami wpisanymi w strukturę organizacyjną gmin i powiatów.

LGD „Białe Ługi”