Sesja Rady Miejskiej w Daleszycach

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 17.06.2019 r. tj. poniedziałek o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
7. Debata nad raportem o stanie Gminy Daleszyce za 2018 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Daleszyce wotum zaufania.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Daleszyce za rok 2018
- rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok,
- zapoznane się z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok,
- dyskusja,
- głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Daleszyce absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
- przedstawienie wniosku komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok,
- zapoznanie się z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie wyrażenia opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
- dyskusja,
- głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki w Daleszycach za rok 2018,
b) zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach za rok 2018,
c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2019-2028,
d) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2019 rok,
e) przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce,
f) powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych,
g) ustalenia regulaminu głosowania w wyborach na ławników do sądów powszechnych,
h) ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Daleszyce publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego,
i) ustalenia organizacji Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Płk. Mariana Sołtysiaka „Barabasza” w Daleszycach z lokalizacją w Cisowie,
j) ustalenia organizacji Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Generała Tadeusza Buka w Mójczy,
k) ustalenia organizacji Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Partyzantów Armii Krajowej Ziemi Kieleckiej w Sukowie,
l) ustalenia organizacji Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. płk. Mariana Sołtysiaka „Barabasza” w Daleszycach z lokalizacją w Widełkach,
m) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Daleszyce oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, mających siedzibę na obszarze Gminy Daleszyce,
n) ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznym przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Daleszyce,
o) zmiany Uchwały Nr III/27/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
p) rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce.

11. Interpelacje.
12. Zapytania i sprawy różne.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Rafał Siwonia

1.                  Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.                  Przyjęcie wniosków do porządku obrad.

3.                  Przyjęcie porządku obrad.

4.                  Zatwierdzenie protokołów z poprzednich sesji.

5.                  Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działań między sesjami.

6.                  Komunikaty Przewodniczącego Rady.

7.                  Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy gminy Daleszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018”.

8.                  Przedstawienie przez Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce „Raportu o stanie gminy
za 2018 rok”.

9.                  Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2019 rok,

b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2019-2028,

c) części zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce,

d) uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
dla Gminy Daleszyce (Aktualizacja z 2019 roku)”.

10.       Interpelacje.

11.       Zapytania i sprawy różne.

12.       Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

13.       Zamknięcie obrad sesji.


Dzisiaj jest: 13 lipca 2020 Imieniny: Małgorzata, Ernest, Henryk

wybory-prezydenta-logozakladka-koronawirus2-www

odpady-nowe-konto.jpg

odpady2013

info-radca-prawny-www

aplikacja-blisko-baner

esesja logokielce-raj-dla-dzieci-logo

Projekty współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej

flaga-unii

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

logo zit kof

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Daleszyce

Lokalny Program Rewitalizacji

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

pgn

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

mgops

logo-mgops-swiadczenia

Biuletyn Informacji Publicznejepuap2
 

Pogoda u nas

Linki

zlobek-logo

geoportal-kielce

wrota-swietokrzyskie x

logo bialelugi X

Swietokrzyskie-link

Powiat kielecki logo-link

pup kielce-logo

sodr modliszewice logo

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa logo

Statystyki odwiedzin

12125803