Powstaną pracownie edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkołach podstawowych Gminy Daleszyce

Opublikowano: czwartek, 30, listopad 2017 14:39

 

Gmina Daleszyce podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach umowę dotacji na dofinansowanie zadania pn.: „Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Daleszyce", realizowanego w ramach Programu dla gmin województwa świętokrzyskiego pn. Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej.

Do programu wytypowane zostały następujące szkoły:

Głównym celem Programu jest podniesienie jakości edukacji ekologicznej prowadzonej w szkołach podstawowych m.in. poprzez:

• zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i wyposażenia,

• organizację zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych dla dzieci w pracowni edukacji ekologiczno - przyrodniczej kształtujących zainteresowania uczniów ekologią, ochroną przyrody i środowiska,

• poszerzenie kwalifikacji - przeszkolenie w ramach Programu nauczycieli przedmiotów przyrodniczo-środowiskowych w zakresie optymalnego wykorzystania zakupionego sprzętu i pomocy dydaktycznych w szkołach.

Zgodnie z powyższym w ramach dotacji został zakupiony sprzęt i pomoce dydaktyczne, które będą wykorzystane przez uczniów do prowadzenia obserwacji, badań i doświadczeń mogących wskazywać na zanieczyszczenie najbliższego otoczenia – powietrza, wody i gleby jak również wykonywania obserwacji meteorologicznych, obserwacji życia otaczających ekosystemów itp. Działania te realizowane będą w trakcie zajęć lekcyjnych, podczas omawiania zagadnień ekologicznych i przyrodniczych objętych podstawą programową oraz zajęć pozalekcyjnych o charakterze przyrodniczym. W ramach zajęć pozalekcyjnych realizowane i organizowane będą: Koła Ekologiczne, innowacja pedagogiczna z rozszerzonymi treściami ekologiczno – przyrodniczymi oraz różnego rodzaju akcje angażujące uczniów, np.: Sprzątanie Gminy, Sprzątanie Świata, zbiórka karmy dla buskiego przytuliska dla psów itp. W ramach działalności pozalekcyjnej główny nacisk będzie położony na poznanie ekologii i ochrony środowiska, umiejętności prowadzenia monitoringu i prac badawczych w najbliższej okolicy, w oparciu o zdobytą wiedzę i umiejętności. Treści edukacyjne na zajęciach pozalekcyjnych będą rozszerzane w stosunku do treści realizowanych w czasie zajęć obowiązkowych.

Zakupione pomoce dydaktyczne wykorzystane zostaną również do organizowanych w ramach Programu wycieczek po najbliższej okolicy, konkursów tematycznych dla uczniów, wystaw fotograficznych, pokazów doświadczeń dla rodziców. Ponadto uczniowie, nauczyciele, przedstawiciele lokalnej społeczności, w tym samorządowcy będą uczestniczyć w spotkaniach o tematyce ekologicznej.

Zakupiony sprzęt wykorzystany będzie do realizacji zagadnień dotyczących odnawialnych źródeł energii, negatywnych skutków działalności człowieka (hałas, zanieczyszczenia środowiska), biodegradowalności różnych materiałów, segregacji odpadów. Podczas zajęć używane będą zestawy pomocy dydaktycznych według modułów dostosowanych do badania danego elementu środowiska np. „ochrona powietrza", „ochrona gleb", „ochrona wód" itd.

Zadanie pn.:
„Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Daleszyce"

Koszt całkowity zadania wynosi 50 000,02 zł, w tym dotacja 40 000,00 zł.